• 09.05.2022.
  LŪKA vēstule Ekonomikas ministrijai Par būvspeciālistu būvprakses nodrošināšanu ūdenssaimniecībās
  vēstule

 • 29.04.2022.
  LŪKA sniedz atzinumu par grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”
  vēstule

 

 • 18.08.2021.
  LŪKA sniedz atzinumu par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”.
  vēstule

 

 • 16.07.2021.
  LŪKA sniedz atzinumu par tiesību akta projektu VSS-1 “Noteikumu projekts “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamajiem nosacījumiem un to saturu”.
  vēstule pielikums

 

 • 20.05.2021.
  LŪKA sniedz vērtējumu par precizēto tiesību akta projektu VSS-1 “Noteikumu projekts “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu””. vēstule

 

 • 19.05.2021.
  LŪKA sniedz informāciju Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildes informatīvajam ziņojumam. vēstule pielikums

 

 • 30.04.2021.
  LŪKA saskaņo grozījumu projektu MK 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr. 496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”. vēstule

 

 • 26.04.2021.
  LŪKA saskaņo grozījumu projektu MK 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”. vēstule

 

 • 09.03.2021.
  LŪKA priekšlikumi Vides pārskatam par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu. vēstule

 

 • 28.01.2021.
  LŪKA komentāri vēstulē VARAM par izstrādāto Informatīvā ziņojuma par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā projektu.  vēstule

 

 • 25.01.2021.
  LŪKA vēstule Veselības ministrijai Par prioritāri pret Covid-19 vakcinējamo personu grupu sarakstu
  LŪKA vēstule

 

 • 29.12.2020
  LŪKA atbilde Ekonomikas ministrijai par  noteikumu projektu (VSS-767) „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem””
  LŪKA atzinumsiebildumi

 

 • 27.10.2020.
  LŪKA un LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS vēstule Par Ūdenssaimniecības pakalpojumu
  nozares ilgtspējīgu politiku.
  vēstule

 

 • 19.06.2020.
  LŪKA vēstule VARAM par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam
  LŪKA vēstule