Ceturtdiena, 25 Oktobris 2012 10:19

1.nodaļa. Vispārējie noteikumi


1.1. "Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" (turpmāk - Biedrība) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus Latvijas Republikā un personas, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības būvju projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, speciālistu sagatavošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecības materiālu ražošanu un tirdzniecību.
1.2. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija". Biedrības nosaukuma saīsinājums – "LŪKA". Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā - "Latvia water and waste water works association".

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi


2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. apvienot ūdenssaimniecības nozarē strādājošas uzņēmējsabiedrības, institūcijas un speciālistus kopīgiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem, lai Latvijas sabiedrības interesēs veiktu mērķtiecīgu darbību: ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzlabošanu;
2.1.2. pārstāvēt un aizstāvēt Biedrības biedru intereses;
2.1.3. izveidot Biedrību kā ūdenssaimniecības jomā visautoritatīvāko organizāciju, kas apzinātu, apkopotu un izvērtētu viedokļus un priekšlikumus ar ūdenssaimniecību saistītos organizatoriskos, tehniskos un likumdošanas jautājumus, kā arī darbotos problēmu risināšanā, apkopojot un sagatavojot priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām.
2.2. Lai sasniegtu šajos statūtos noteiktos Biedrības mērķus, tā pilda šādus uzdevumus:
2.2.1. pārstāv Biedrības biedrus kā vienotu kopumu valsts varas un pārvaldes institūcijās, kā arī jebkurās citās organizācijās un nodrošina Biedrības biedrus ar informāciju, kas iegūta no šīm institūcijām un organizācijām;
2.2.2. seko līdzi notiekošajiem procesiem un informē Biedrības biedrus par ūdenssaimniecības nozarei saistošajiem nacionālo un starptautisko organizāciju pieņemtajiem noteikumiem, lēmumiem un direktīvām;
2.2.3. sniedz ierosinājumus Latvijas Republikas valsts varas institūcijām ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai;
2.2.4. pauž kompetentu viedokli par ūdenssaimniecības nozarei būtiskiem jautājumiem, īpaši gadījumos, kad tiesiskā regulējuma jomā tiek aizskartas ūdenssaimniecības nozarē darbojošos personu profesionālās intereses, tiek radīti nepamatoti ierobežojumi vai apdraudēta racionāla ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana;
2.2.5. popularizē ūdenssaimniecības nozari un nozares intereses masu medijos;
2.2.6. organizē aktivitātes, kas vērstas uz Biedrības biedru savstarpējās sadarbības veicināšanu;
2.2.7. sekmēt nozares speciālistu profesionālo izaugsmi veicinot sadarbību starp ražotājiem un izglītības iestādēm, iesaistīties profesionālās izglītības un kvalificētu darbinieku pēcapmācības programmu pilnveidošanā;
2.2.8. sniegt atbalstu Biedrības atsevišķiem biedriem, konsultējot ūdenssaimniecības nozares jautājumos.
2.3. Papildus šajos statūtos noteiktajiem uzdevumiem Biedrība var pildīt citus uzdevumus, piedalīties projektos, kas nav pretrunā ar Biedrības statūtos noteiktiem mērķiem.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš


3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana


4.1. Par Biedrības biedru var kļūt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji.
4.2. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības būvju projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, speciālistu sagatavošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecības materiālu ražošanu, tirdzniecību un atbalsta šos statūtus.
4.3. Valde, pēc biedru vai savas iniciatīvas, var uzņemt Biedrībā Goda biedrus. Par Goda biedru var būt fiziska persona, kas sniegusi lielu atbalstu Biedrības mērķu sasniegšanā vai ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē Latvijā. Priekšlikumu par Goda biedra statusa piešķiršanu Valdei rakstiskā veidā var iesniegt jebkurš Biedrības biedrs, pamatojot savu priekšlikumu.
4.4. Jaunus biedrus uzņem Biedrībā, pamatojoties uz personas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Ja pieteicējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita pašvaldības institūcija, pieteikumam pievieno pašvaldības lēmumu.
4.5. Lēmumu par jauna biedra uzņemšanu pieņem valde. Valde pieteikumu izskata tuvākajā valdes sēdes laikā. Uz valdes sēdi uzaicina pieteicēju un dod iespēju prezentēt uzņēmumu. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu paziņo pieteicējam 5 (piecu) dienu laikā no pieņemšanas dienas. Pozitīva lēmuma gadījumā valde nosaka iestāšanās naudas apmēru EUR 71 (septiņdesmit viens eiro) apmērā.
4.6. Pieteicējs Valdes lēmumu var rakstveidā pārsūdzēt Biedrības biedru kopsapulcei 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Valdes lēmuma saņemšanas dienas.
4.7. Ja Biedrības biedru kopsapulce noraida pieteicēja pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc noraidošā lēmuma saņemšanas dienas.
4.8. Biedrības biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.9. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.9.1. biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus kalendārā gada laikā nav maksājis biedra naudu;
4.9.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces un/vai valdes lēmumus;
4.9.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.9.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.10. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākajā sēdē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot iespēju paust savu viedokli. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu paziņo 5 (piecu) dienu laikā no pieņemšanas dienas.
4.11. Izslēgtais biedrs Valdes lēmumu var rakstveidā pārsūdzēt Biedrības biedru kopsapulcei 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Valdes lēmuma saņemšanas dienas.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi


5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. izmantot Biedrības simbolus un atribūtiku;
5.1.5. piedalīties normatīvo tiesību aktu izstrādē un sniegt priekšlikumus uzņēmumu darba uzlabošanai;
5.1.6. iesniegt priekšlikumus Biedrības statūtu un lēmumu grozīšanai;
5.1.7. saņemt pakalpojumus savu interešu virzīšanai valsts varas un pārvaldes institūcijās;
5.1.8. saņemt Biedrības ekspertu atzinumus tiesiskajos, administratīvajos un tehniskajos jautājumos ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā;
5.1.9. saņemt pakalpojumus darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai;
5.1.10. saņemt citus Biedrības sniegtos papildus pakalpojumus.
5.2. Biedrības asociētajiem biedriem ir šādas tiesības:
5.2.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.2.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.2.3. izmantot Biedrības simbolus un atribūtiku;
5.2.4. piedalīties normatīvo tiesību aktu izstrādē un sniegt priekšlikumus uzņēmumu darba uzlabošanai;
5.2.5. iesniegt priekšlikumus Biedrības statūtu un lēmumu grozīšanai;
5.2.6. saņemt pakalpojumus savu interešu virzīšanai valsts varas un pārvaldes institūcijās;
5.2.7. saņemt Biedrības ekspertu atzinumus tiesiskajos, administratīvajos un tehniskajos jautājumos ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā;
5.2.8. saņemt pakalpojumus darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai;
5.2.9. saņemt citus Biedrības sniegtos papildus pakalpojumus.
5.3. Biedrības Goda biedriem ir šādas tiesības:
5.3.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.3.2. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;
5.3.3. izmantot Biedrības simbolus un atribūtiku.
5.4. Biedrības biedru un asociēto biedru pienākumi:
5.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
5.4.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.4.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.4.4. sniegt Biedrībai nepieciešamo informāciju ūdenssaimniecības nozares analīzei un speciālistu atbalstu nozarei svarīgu jautājumu aizstāvēšanai valsts varas un pārvaldes institūcijās un citās organizācijās;
5.4.5. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā;
5.4.6. saglabāt konfidencialitāti Biedrības informācijas izmantošanā.
5.5. Goda biedru pienākumi:
5.5.1. ievērot Biedrības statūtus;
5.5.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.5.3. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā;
5.5.4. saglabāt konfidencialitāti Biedrības informācijas izmantošanā;
5.5.5. Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedra naudu un iestāšanās naudu.
5.6. Saistības biedram un asociētajam biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana


6.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.
6.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Katram Biedrības biedram ir viena balss. Katru biedru pārstāv viens pārstāvis. Asociētajiem un goda biedriem nav balss tiesību, bet ir padomdevēja tiesības.
6.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta divas reizes gadā. Kopsapulci sasauc Valde, izziņojot laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms kopsapulces.
6.4. Ārkārtas biedru kopsapulci sasauc Valde, pamatojoties uz Valdes lēmumu pēc Valdes, revidenta vai ne mazāk kā 1/10 daļas Biedrības biedru ierosinājuma. Ierosinot Biedrības biedru ārkārtas kopsapulci, norādāms ārkārtas kopsapulces sasaukšanas ieteicamais laiks, vieta, sasaukšanas iemesls un ieteicamā darba kārtība. Valde, sasaucot ārkārtas kopsapulci, izziņo laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms kopsapulces.
6.5. Biedrības biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
6.6. Ja Biedrības biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
6.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Biedrības likvidēšanu vai reorganizāciju, Valdes un/vai Revīzijas komisijas iecelšanu vai atlaišanu, Biedrības budžeta, budžeta grozījumu un gada pārskata apstiprināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.8. Biedrības biedru kopsapulces vada Valdes priekšsēdētājs - Prezidents. Biedrības biedru kopsapulces protokolēšanu nodrošina Biedrības Valdes nozīmēta persona. Protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists.
6.9. Tikai Biedrības biedru kopsapulcei ir tiesības:
6.9.1. apstiprināt Biedrības statūtus un izdarīt grozījumus tajos;
6.9.2. ievēlēt un atsaukt Valdi un Revīzijas komisiju;
6.9.3. apstiprināt Biedrības gada budžetu, budžeta grozījumus, gada pārskatu;
6.9.4. noteikt kopējās Biedrības programmas un apstiprināt darbības plānu un izmaksas kārtējam gadam;
6.9.5. noteikt ikgadējas biedru naudas apmērus;
6.9.6. atbrīvot no iestāšanās maksas un/vai biedru naudas maksas atsevišķus Biedrības biedrus vai noteikt citus biedru naudas kompensēšanas veidus;
6.9.7. izskatīt un apstiprināt Valdes priekšsēdētāja - Prezidenta atskaiti par padarīto darbu atskaites periodā
6.9.8. izskatīt biedru sūdzības par Biedrības Valdes lēmumiem un Valdes locekļu rīcību;
6.9.9. lemt jautājumus par Biedrības darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu;
6.9.10. pieņemt lēmumus par Biedrības darbības turpināšanu, izbeigšanu vai reorganizāciju;
6.9.11. lemt par citiem jautājumiem, kuri neietilpst Valdes vai citas Biedrības institūcijas kompetencē.
6.10. Kopsapulces lēmumi var tikt atzīti par spēkā neesošiem likumā paredzētajos gadījumos.

 

7.nodaļa. Izpildinstitūcija


7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem. Valdes locekļus Biedrības biedru kopsapulcē ievēl uz 3 (trīs) gadiem.
7.2. Valdes kompetenci nosaka Biedrības statūti.
7.3. Valdes locekļu kandidāti ir visi Biedrības biedri, Valdē tiek iekļauti 7 (septiņi) valdes locekļi, kuri aizklāti balsojot ieguvuši lielāko balsu skaitu. Pārējie Valdei virzītie kandidāti ir valdes locekļu kandidāti. Ja kāds valdes loceklis tiek atsaukts, tā vietā stājas valdes locekļa kandidāts ar vēlēšanās iegūto lielāko balsu skaitu. Ja saņemtais balsu skaits vairākiem kandidātiem ir vienāds, par valdes locekli kļūst tas, kuru izvēlas Biedrības biedru kopsapulce.
7.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju – Prezidentu un Valdes priekšsēdētāja vietnieku – Viceprezidentu. Prezidenta un Viceprezidenta kompetenci nosaka Biedrības statūti.
7.5. Valde vada un pārstāv Biedrību. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
7.6. Valde:
7.6.1. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
7.6.2. izlemj kārtējos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, sagatavo Biedru kopsapulcē izskatāmos jautājumus, organizē biedru kopsapulču lēmumu izpildi;
7.6.3. nodrošina operatīvo budžeta izpildes kontroli, atbild par Biedrībai katram gadam apstiprinātā budžeta izpildi;
7.6.4. pārstāv Biedrību civiltiesiskajās attiecībās ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī publisko attiecību sfērā;
7.6.5. rīkojas ar Biedrības finansēm, atbild par finanšu līdzekļu saimniecisku izlietojumu, grāmatvedības uzskaites vešanu, noteikto atskaišu iesniegšanu;
7.6.6. reizi gadā sniedz Biedrības biedru kopsapulcei pārskatu par savu darbību;
7.6.7. izskata citu personu iesniegumus par Biedrības darbību.
7.7. Valde lēmumus pieņem sēdēs ar vienkāršu balsu vairākumu. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī un tās ir atklātas. Valdes sēdes protokolēšanu nodrošina Valdes nozīmēta persona. Valdes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie valdes locekļi.
7.8. Nepieciešamības gadījumā Valdes lēmumi var tikt pieņemti, aptaujājot Valdes locekļus rakstveidā (vēstule, telefakss, e-pasts u.c.). Valdes loceklim tiek nosūtīti lēmumu projekti ar termiņa norādi atbilžu iesniegšanai. Valdes sēdes protokoliem pievieno saņemtās rakstveida atbildes.
7.9. Valdes priekšsēdētājs – Prezidents:
7.9.1. vada un organizē Valdes darbu, t.sk., sasauc un vada valdes sēdes;
7.9.2. organizē un vada Biedrības biedru kopsapulces, nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;
7.9.3. atver un slēdz norēķinu kontus bankās;
7.9.4. paraksta finanšu dokumentus;
7.9.5. saskaņā ar valdes lēmumiem slēdz saimnieciskos, projektu īstenošanas un darba līgumus, pieņem darbā un atbrīvo Biedrībā strādājošos, izsniedz pilnvaras.
7.10. Valdes priekšsēdētāja – Prezidenta funkcijas viņa ilgstošas prombūtnes laikā (vairāk kā 10 dienas) pilda Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Viceprezidents.
7.11. Valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un pārējie valdes locekļi savu darbu veic sabiedriskā kārtā bez atlīdzības.
7.12. Tiesības pārstāvēt Biedrību ir Valdes priekšsēdētājam atsevišķi vai jebkuriem diviem valdes locekļiem kopīgi.

 

8.nodaļa. Administrācija


8.1. Valdes darbības nodrošinājumam Valde izveido Administrāciju, iekļaujot tās sastāvā darbiniekus, kurus pieņem darbā, noslēdzot attiecīgu darba līgumu, ievērojot valdes rīcībā esošos šim nolūkam paredzētos budžeta līdzekļus, kā arī vadoties no Biedrībai noteiktiem mērķiem.
8.2. Administrācija nodrošina Biedrības lietvedības, grāmatvedības kārtošanu, ikdienas darbības sagatavošanu, organizāciju un vadību.
8.3. Administrāciju vada Izpilddirektors, kuru uz trim gadiem ieceļ valde.
8.4. Valdei ir tiesības likvidēt administrāciju un veikt administrācijas funkcijas.
8.5. Izpilddirektors ir atbildīgs par savu funkciju un uzdevumu izpildi valdes noteiktā pilnvarojuma apjomā un katrā Valdes sēdēs atskaitās par savu darbību iepriekšējā periodā, iesniedzot pārskatu par statūtos noteikto uzdevumu izpildi.
8.6. Administrācijas darbinieki pilda savus pienākumus par atlīdzību.

 

9.nodaļa. Revidents


9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru kopsapulce uz trīs gadiem.
9.2. Biedrības revīzijas komisijas locekļi nevar būt Biedrības valdes locekļi.
9.3. Revīzijas komisiju vada revīzijas komisijas priekšsēdētājs, kuru revīzijas komisija ievēl no sava vidus. Lēmumus revīzijas komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
9.4. Revīzijas komisijas uzdevumi:
9.4.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.4.2. sniegt atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.4.3. izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.4.4. sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.6. Revīzijas komisijai ir tiesības pieaicināt revidentu, attiecīgo pārbaužu veikšanai, gada budžetā noteikto līdzekļu robežās.
9.7. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedrības līdzekļi


10.1. Biedrības līdzekļus veido:
10.1.1. Biedrības biedru iestāšanās nauda;
10.1.2. Biedrības biedru nauda;
10.1.3. mērķiemaksas un ziedojumi;
10.1.4. ieņēmumi, kas iegūti Biedrības rīkotajos pasākumos;
10.1.5. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas iegūti no citām juridiskām un fiziskām personām normatīvos aktos noteiktajā kārtībā;
10.1.6. citi ieņēmumi un iemaksas.
10.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti Statūtos noteikto mērķu īstenošanai, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu. Biedram, izstājoties vai izslēdzot to no Biedrības, viņa iemaksas un ieguldītie līdzekļi atpakaļ atdoti netiek.

 

11.nodaļa. Biedrības darbības pārtraukšanas kārtība


11.1. Biedrības darbība izbeidzas:
11.1.1. biedru skaitam samazinoties zem desmit biedriem;
11.1.2. ar biedru kopsapulces lēmumu;
11.1.3. uzsākot Biedrības bankrota procedūru;
11.1.4. ar tiesas nolēmumu.
Likvidāciju veic valde, ja tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.
11.2. Par Biedrības likvidāciju tiek paziņots normatīvajos aktos noteiktā kārtībā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un katram biedram atsevišķi rakstiskā veidā.
11.3. Biedrības manta, pēc norēķināšanās ar kreditoriem un debitoriem, tiek sadalīts starp palikušajiem Biedrības biedriem proporcionāli to iemaksām.
11.4. Biedrības reorganizācija veicama atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pēc Biedrības biedru kopsapulces lēmuma.

 

 Statūti pieņekti Kopsapulcē, 2014. gada 6.martā

Statūti reģistrēti Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 20. martā.