Kā iestāties?

  1. Par Biedrības biedru var kļūt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji.
  2. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības būvju projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, speciālistu sagatavošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecības materiālu ražošanu, tirdzniecību un atbalsta šos statūtus.  Asociētiem biedriem nav balss tiesību Biedrības biedru kopsapulcē.
  3. Jaunus biedrus uzņem biedrībā, pamatojoties uz personas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Ja pieteicējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita pašvaldības institūcija, pieteikumam pievieno pašvaldības lēmumu.
    Pieteikuma veidlapa.
  4. Ar pieteikuma iesniegšanu tiek apliecināta piekrišana biedrības statūtiem.
  5. Lēmumu pēc pieteikuma saņemšanas par jauna biedra uzņemšanu pieņem valde. Valde pieteikumu izskata tuvākajā valdes sēdes laikā. Uz valdes sēdi uzaicina pieteicēju un dod iespēju prezentēt uzņēmumu. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu paziņo pieteicējam 5 (piecu) dienu laikā no pieņemšanas dienas. Pozitīva lēmuma gadījumā valde nosaka iestāšanās naudas apmēru – EUR 71.

Jautājumu gadījumā – info@lwwwwa.lv