Projekts Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0)

Ūdens tā ir dzīvība. Tas ir dzīvības pamats gan cilvēkiem, gan augiem, gan dzīvniekiem. Ūdens ir neaizstājams resurss ekonomikai un visai saimnieciskajai darbībai. Ūdens – pamats klimata veidošanā.

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija ir uzsākusi dalību projektā – Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0). Projekts tiek īstenots ar mērķi izveidot platformu, kura sekmēs ūdensapgādes sektora un citu ar nozari saistītu profesionāļu, mācībspēku un studentu informācijas ieguvi un apmaiņu vienuviet.

PoVE Water Scale-up ir starptautiska mēroga projekts. Projektā ir iesaistījušās 8 profesionālās izglītības iestādes, 7 uzņēmumi no ūdensapgādes sektora, 4 akadēmiskie partneri un 4  atbalsta partneri no Eiropas un ārpus eiropas robežām.

Projekts balstās uz esošajām un topošajām profesionālajām kompetencēm un prasmēm ūdens nozarē, pārvēršot tās profesionālās izcilības pieejā. Tas nodrošina profesionālās izglītības iestāžu augšupeju un spēcīgu saikni ar reģionālajām ekonomiskajām un sociālajām ekosistēmām. Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, kas nepieciešama profesionālās izcilības nostiprināšanai ūdens nozarē Eiropā, tādējādi radot pamatu profesionālās izglītības programmu izstrādei un līdz ar to arī profesionālās izglītības studentu kompetenču attīstībai. Projekta ieviešana veicinās profesionālo izcilību ūdens nozarē, tādējādi nodrošinot augstu kvalitāti prasmēs un kompetencēs, kas nodrošina kvalitatīvu darbu un karjeru.

Projekts ļaus izglītot profesionālo mācību iestāžu studentus, lai tie kļūtu par digitāli prasmīgiem un ilgtspējīgi orientētiem ūdens nozres profesionāļiem, kuri ir ārkārtīgi nepieciešami mūsu nākotnei.

PoVE Water Scale-up projekts balstās uz partnerību, kas tika uzsākta veicot iestrādes projektam Pilot PoVE Water project. Šis projekts ir mērķtiecīgs turpinājums, lai izveidotu profesionālu apmācību ūdens nozarē.

PoVE Water pilotprojekts sekmēja iesaistīto kopīgās intereses un pieeju ūdens nozarei, tostarp digitalizāciju, ieinteresēto pušu iesaistīšanu un ilgtspējību. Jaunais projekts izveidos ziemeļu un dienvidu  valstu sadarbību, tādējādi izveidojot saikni starp visiem iesaistītajiem un nodrošinot vienmērīgu mācību materiālu izplatību visiem projekta partneriem.

 

 

Erasmus+ programma 2021-2027 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Partnerības sadarbībai" Maza mēroga partnerības (KA210) projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā” Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija ( LŪKA ) un Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācija ( EVEL ) īstenos Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) Maza mērogu partnerības projektu “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”, kura virsmērķis ir novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Gan Latvijā, gan Igaunijā kopš valstu neatkarības atjaunošanas vēl arvien ūdenssaimniecības nozare nav
valstiski novērtēta un nav kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu. To uztver kā pašsaprotamu, nepievēršot pietiekamu uzmanību tās uzturēšanai, cilvēkresursu piesaistīšanai un kompetences celšanai, kā arī nozares ilgtspējīgai attīstībai kopumā.
Neviena cita tautsaimniecības nozare nevar pastāvēt bez ūdenssaimniecības nozares, savukārt ūdenssaimniecības nozare nevar pastāvēt bez kompetentiem, radošiem, izciliem un zinošiem profesionāļiem.

Lasīt vairāk

Ū Vitamīns

Vērtīgā un dažādiem mikroelementiem bagātā viela – ūdens mums ir viegli pieejama un plaši sastopama. Tomēr ne vienmēr mēs novērtējam šo dabas sniegto dāvanu un ūdensapgādes uzņēmumu sniegto pakalpojumu – drošu dzerama ūdeni no “krāna”. Bieži vien cilvēki dienu no dienas, ieradumu vadīti, vienu pēc otras pērk kārtējo plastmasas pudeli ar dzeramo ūdeni. Kāpēc tā? Vai ūdens pudelē ir garšīgāks? Vai drošāks veselībai, citādi labāks? – Varbūt cilvēkiem trūkst informācijas, izpratnes vai vienkārši zināšanu par to, ka brīvi pieejams “krāna” ūdens ir pilnībā drošs un atbilstošs ūdens dzeršanai? Turklāt tas maksā daudzkārt lētāk!

Lasīt vairāk

LIFE GoodWater IP

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  19 organizācijas, tajā skaitā LŪKA, 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

 

Lasīt vairāk