Vides apziņas veicināšana par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu (Ū-vitamīns)

Latvijas ir unikāla pasaules kontekstā ar plašu un kvalitatīvu pazemes ūdens resursu dzeramā ūdens nodrošināšanai visā Latvijas teritorijā. Taču mīti un aizspriedumi par dzeramā jeb “krāna” ūdens lietošanu un tā drošumu sekmē fasēta ūdens lietošanu, kas katram indivīdam rada ne tikai izmaksas vismaz 300 reižu pārmaksājot, bet arī ievērojamu plastmasas atkritumu daudzumu. Lai mazinātu cilvēka radīto kaitējumu apkārtējai videi, Ū-vitamīns kustības ietvaros uzsāk jaunu aktivitāšu un nodarbību ciklu par drošu un atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu.

Seko līdzi jauniem un esi viens no Ū vitamīna kopienas!

Ū vitamīns instagramā          Ū vitamīns facebukā          Ū vitamīns tiktokā

Ū vitamīns kustības vēstneši:

Dairis Bertāns          Eva Johansone         Brigita Dejus

Lasīt vairāk

Profesionālās izglītības attīstība atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām (DVEE-LM)

Ilgtspējīga saimniekošana vides un ūdenssaimniecības jomā mazina cilvēku izraisītu vides piesārņojuma risku akūta darbaspēka trūkuma dēļ. Tā kā Latvijā un Polijā ir atšķirīgs iedzīvotāju skaits, atšķirīgs ūdenssaimniecību skaits un atšķirīga pielietotā prakse darba tirgus vajadzību salāgošanai ar nozari, LŪKA sadarbībās ar Polijas Vides aizsardzības – valsts pētniecības institūtu (IOŠ-PIB) uzsāk ciešu sadarbību profesionālās izglītības attīstības sekmēšanai atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām.

Lasīt vairāk

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

2023. gada 27. martā LŪKA ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēdz līgumu Nr. SKV-L-2023/161 par atbalsta saņemšanu starptautiskās konkurētspējas veicināšanas aktivitātēm biedrībām, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī vides aizsardzībai. Lai gan šobrīd Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums ūdenssaimniecības neklasificē kā kritiskās infrastruktūras daļu, nozare izprot tās nozīmību ikviena sabiedrības pārstāvja dzīvē. Līdz ar to nozares uzņēmumi un LŪKA izveidotā ekspertu komanda projekta ietvaros ir proaktīvi vērsusi atbildīgo valsts institūciju uzmanību uz nepieciešamajiem pilnveidojumiem normatīvajā regulējumā un izstrādājusi nozarei nepieciešamas vadlīnijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.

Lasīt vairāk

Projekts Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0)

Ūdens tā ir dzīvība. Tas ir dzīvības pamats gan cilvēkiem, gan augiem, gan dzīvniekiem. Ūdens ir neaizstājams resurss ekonomikai un visai saimnieciskajai darbībai. Ūdens – pamats klimata veidošanā.

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija ir uzsākusi dalību projektā – Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0). Projekts tiek īstenots ar mērķi izveidot platformu, kura sekmēs ūdensapgādes sektora un citu ar nozari saistītu profesionāļu, mācībspēku un studentu informācijas ieguvi un apmaiņu vienuviet.

PoVE Water Scale-up ir starptautiska mēroga projekts. Projektā ir iesaistījušās 8 profesionālās izglītības iestādes, 7 uzņēmumi no ūdensapgādes sektora, 4 akadēmiskie partneri un 4  atbalsta partneri no Eiropas un ārpus eiropas robežām.

 

Lasīt vairāk

Erasmus+ programma 2021-2027 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Partnerības sadarbībai" Maza mēroga partnerības (KA210) projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā” Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) un Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācija (EVEL) īsteno projektu, kura mērķis ir novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Projekta īstenošana sniedz iespēju attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju un vadītāju kompetences vides ilgtspējas jomā, tādējādi radot pamatu apmācību pielāgošanai darba tirgus vajadzībām – ūdenssaimniecības sektorā akūti nepieciešamo vides tehniķu apmācībām. Kā arī projekta ieviešanas laikā identificēti iespējamie nozares speciālisti, kas būtu piemēroti darbam profesionālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālie mācībspēki vai darba vidē balstītu apmācību īstenotāji uzņēmumos. Līdz ar to var droši apgalvot, ka projekts palīdz veikt preventīvas darbības, lai novērstu cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Lasīt vairāk

Ū Vitamīns

Vērtīgā un dažādiem mikroelementiem bagātā viela – ūdens mums ir viegli pieejama un plaši sastopama. Tomēr ne vienmēr mēs novērtējam šo dabas sniegto dāvanu un ūdensapgādes uzņēmumu sniegto pakalpojumu – drošu dzerama ūdeni no “krāna”. Bieži vien cilvēki dienu no dienas, ieradumu vadīti, vienu pēc otras pērk kārtējo plastmasas pudeli ar dzeramo ūdeni. Kāpēc tā? Vai ūdens pudelē ir garšīgāks? Vai drošāks veselībai, citādi labāks? – Varbūt cilvēkiem trūkst informācijas, izpratnes vai vienkārši zināšanu par to, ka brīvi pieejams “krāna” ūdens ir pilnībā drošs un atbilstošs ūdens dzeršanai? Turklāt tas maksā daudzkārt lētāk!

Lasīt vairāk

LIFE GoodWater IP

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  19 organizācijas, tajā skaitā LŪKA, 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

 

Lasīt vairāk