Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

2023. gada 27. martā LŪKA ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēdz līgumu Nr. SKV-L-2023/161 par atbalsta saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu.

Līguma ietvaros LŪKA plāno saņemt atbalstu starptautiskās konkurētspējas veicināšanas aktivitātēm.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) realizē Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitāti – Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai.

Projekts  –Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai un vides aizsardzībai. Projekta rezultātā tiks uzlabota gan Latvijas ūdenssaimniecību, gan pašvaldību, gan atbildīgo institūciju gatavība preventīvi īstenot nepieciešamās darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības un drošības nodrošināšanai, kā arī spēja reaģēt ārkārtas un krīzes situācijās.

Lasīt vairāk

Projekts Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0)

Ūdens tā ir dzīvība. Tas ir dzīvības pamats gan cilvēkiem, gan augiem, gan dzīvniekiem. Ūdens ir neaizstājams resurss ekonomikai un visai saimnieciskajai darbībai. Ūdens – pamats klimata veidošanā.

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija ir uzsākusi dalību projektā – Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0 (Pilot PoVE Water 2.0). Projekts tiek īstenots ar mērķi izveidot platformu, kura sekmēs ūdensapgādes sektora un citu ar nozari saistītu profesionāļu, mācībspēku un studentu informācijas ieguvi un apmaiņu vienuviet.

PoVE Water Scale-up ir starptautiska mēroga projekts. Projektā ir iesaistījušās 8 profesionālās izglītības iestādes, 7 uzņēmumi no ūdensapgādes sektora, 4 akadēmiskie partneri un 4  atbalsta partneri no Eiropas un ārpus eiropas robežām.

 

Lasīt vairāk

Erasmus+ programma 2021-2027 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Partnerības sadarbībai" Maza mēroga partnerības (KA210) projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā” Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) un Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācija (EVEL) īsteno projektu, kura mērķis ir novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Projekta īstenošana sniedz iespēju attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju un vadītāju kompetences vides ilgtspējas jomā, tādējādi radot pamatu apmācību pielāgošanai darba tirgus vajadzībām – ūdenssaimniecības sektorā akūti nepieciešamo vides tehniķu apmācībām. Kā arī projekta ieviešanas laikā identificēti iespējamie nozares speciālisti, kas būtu piemēroti darbam profesionālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālie mācībspēki vai darba vidē balstītu apmācību īstenotāji uzņēmumos. Līdz ar to var droši apgalvot, ka projekts palīdz veikt preventīvas darbības, lai novērstu cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Lasīt vairāk

Ū Vitamīns

Vērtīgā un dažādiem mikroelementiem bagātā viela – ūdens mums ir viegli pieejama un plaši sastopama. Tomēr ne vienmēr mēs novērtējam šo dabas sniegto dāvanu un ūdensapgādes uzņēmumu sniegto pakalpojumu – drošu dzerama ūdeni no “krāna”. Bieži vien cilvēki dienu no dienas, ieradumu vadīti, vienu pēc otras pērk kārtējo plastmasas pudeli ar dzeramo ūdeni. Kāpēc tā? Vai ūdens pudelē ir garšīgāks? Vai drošāks veselībai, citādi labāks? – Varbūt cilvēkiem trūkst informācijas, izpratnes vai vienkārši zināšanu par to, ka brīvi pieejams “krāna” ūdens ir pilnībā drošs un atbilstošs ūdens dzeršanai? Turklāt tas maksā daudzkārt lētāk!

Lasīt vairāk

LIFE GoodWater IP

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  19 organizācijas, tajā skaitā LŪKA, 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

 

Lasīt vairāk