Erasmus+ programmas projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) un Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācija (EVEL) īsteno projektu, kura mērķis ir novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Projekts:
Erasmus+ programma 2021-2027 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Partnerības sadarbībai” Maza mēroga partnerības (KA210) projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”
Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720

Gan Latvijā, gan Igaunijā kopš valstu neatkarības atjaunošanas vēl arvien ūdenssaimniecības nozare nav valstiski novērtēta un nav kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu. To uztver kā pašsaprotamu, nepievēršot pietiekamu uzmanību tās uzturēšanai, cilvēkresursu piesaistīšanai un kompetences celšanai, kā arī nozares ilgtspējīgai attīstībai kopumā. Neviena cita tautsaimniecības nozare nevar pastāvēt bez ūdenssaimniecības nozares, savukārt ūdenssaimniecības nozare nevar pastāvēt bez kompetentiem, radošiem, izciliem un zinošiem profesionāļiem.

Akūts mācībspēku un profesionālu jauno speciālistu trūkums ūdenssaimniecības sektorā ievērojami ietekmē ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas kaitē apkārtējai videi, radot piesārņojumu un palielinot enerģijas patēriņu. Neattīrītu notekūdeņu izlaide vidē, neatbilstoši savākti notekūdeņi, neatbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana un piegāde ir tikai dažas no potenciālajam problēmām, kas var notikt nepietiekama un neatbilstoša darbaspēka dēļ.

Projekta īstenošanas rezultāti:

 1. attīstīta profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju kompetenci vides ilgtspējas jomā, organizējot un vadot 3 pieredzes apmaiņas seminārus un 2 divu dienu kapacitātes celšanas seminārus Latvijā un Igaunijā;
 2. sekmēta profesionālo izglītības iestāžu vadītāju ieinteresētību uz nākotni vērstas un darba tirgū pieprasītas mācību programmas – Vides tehniķa profesija – nodrošināšanā;
 3. veikta nozares vajadzībām atbilstoša un konsolidēta profesionālās izglītības standarta projekta izstrāde, kas balstīts uz ūdenssaimniecības nozares profesiju auditu.
  Ūdenssaimniecības nozarei pietuvināto profesiju audits, 1. daļa
  Ūdenssaimniecības nozarei pietuvināto profesiju audits, 2. daļa
  Priekšlikumi inženiersistēmu montētāja profesionālās programmas saturam
  Ūdenssaimniecības iekārtu un vides tehniķa izglītības standarta projekts
 4. izveidots video reklāmas rullītis potenciālo audzēkņu piesaistei ar ūdenssaimniecību saistītās profesijās profesionālās izglītības jomā.
  Latviešu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=1HYEdAbJcEA
  Igauņu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=nq-w-yE8D4w&t=1s
  Angļu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=qXAeJdOAkMA
 5. radīts pamats transnacionāla tīkla izveidē un attīstībā starp Latvijas un Igaunijas ūdenssaimniecības sektora un profesionālu izglītības iestāžu pārstāvjiem – dibināti jauni kontakti, kas rada potenciālu turpmākām un, iespējams, plašāka mēroga sadarbībām.

 

Projekta īstenošana sniedz iespēju attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju un vadītāju kompetences vides ilgtspējas jomā, tādējādi radot pamatu apmācību pielāgošanai darba tirgus vajadzībām – ūdenssaimniecības sektorā akūti nepieciešamo vides tehniķu apmācībām. Kā arī projekta ieviešanas laikā identificēti iespējamie nozares speciālisti, kas būtu piemēroti darbam profesionālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālie mācībspēki vai darba vidē balstītu apmācību īstenotāji uzņēmumos. Līdz ar to var droši apgalvot, ka projekts palīdz veikt preventīvas darbības, lai novērstu cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Projekta īstenošanas laiks – no 24.03.2022. līdz 30.11.2022.
Piesaistītais finansējums: 30 000 eur.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.