Erasmus+ programmas projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija ( LŪKA ) un Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācija ( EVEL ) īstenos projektu, kura virsmērķis ir novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

Projekts:
Erasmus+ programma 2021-2027 Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Partnerības sadarbībai” Maza mēroga partnerības (KA210) projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”
Projekta finansējuma līguma numurs: 2021-2-LV01-KA210-VET-000048720

Gan Latvijā, gan Igaunijā kopš valstu neatkarības atjaunošanas vēl arvien ūdenssaimniecības nozare nav
valstiski novērtēta un nav kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu. To uztver kā pašsaprotamu, nepievēršot pietiekamu uzmanību tās uzturēšanai, cilvēkresursu piesaistīšanai un kompetences celšanai, kā arī nozares ilgtspējīgai attīstībai kopumā.
Neviena cita tautsaimniecības nozare nevar pastāvēt bez ūdenssaimniecības nozares, savukārt ūdenssaimniecības nozare nevar pastāvēt bez kompetentiem, radošiem, izciliem un zinošiem profesionāļiem.

Akūts mācībspēku un profesionālu jauno speciālistu trūkums ūdenssaimniecības sektorā ievērojami ietekmēs ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas kaitēs apkārtējai videi, radot piesārņojumu un palielinot enerģijas patēriņu. Neattīrītu notekūdeņu izlaide vidē, neatbilstoši savākti notekūdeņi, neatbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana un piegāde ir tikai dažas no potenciālajam problēmām, kas var notikt nepietiekama un neatbilstoša darbaspēka dēļ.

Projekta virsmērķis ir novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.
Apakšmērķi (starpposmu) un uzdevumi to sasniegšanai:
1. attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju kompetenci vides ilgtspējas jomā, organizējot un vadot pieredzes apmaiņas seminārus un apmācības;
2. sekmēt profesionālo izglītības iestāžu vadītāju ieinteresētību uz nākotni vērstas un darba tirgū pieprasītas mācību programmas – Vides tehniķa profesija – nodrošināšanā;
3. veicināt nozares vajadzībām atbilstoša un konsolidēta profesionālās izglītības standarta izstrādi un tam atbilstošu mācību programmu īstenošanu profesionālās izglītības iestādēs;
4. radīt pamatu transnacionāla tīkla izveidē un attīstībā starp Latvijas un Igaunijas ūdenssaimniecības sektora un profesionālu izglītības iestāžu pārstāvjiem, dibinot jaunus kontaktus un radot potenciālu turpmākām un, iespējams, plašāka mēroga sadarbībām.

Projekta īstenošana sniegs iespēju attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju un vadītāju kompetences vides ilgtspējas jomā, lai radītu pamatu apmācību pielāgošanai darba tirgus vajadzībām – ūdenssaimniecības sektorā akūti nepieciešamo vides tehniķu apmācībām. Kā arī projekta ieviešanas laikā tiks identificēti iespējamie nozares speciālisti, kas būtu piemēroti darbam profesionālās izglītības iestādēs, kā arī profesionālie mācībspēki vai darba vidē balstītu apmācību īstenotāji uzņēmumos. Līdz ar to var droši apgalvot, ka projekts palīdzēs veikt preventīvas darbības, lai novērstu cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē.

LŪKA ir kā tilts, kas ūdenssaimniecības nozarē savieno profesionālās izglītības iestādes, ūdenssaimniecības nozares uzņēmumus un speciālistus, lai kopīgi rastu un īstenotu ilgtspējīga ūdenssaimniecības sektora attīstību videi draudzīgā veidā. Viens no LŪKA galvenajiem uzdevumiem ir sekmēt tieši vides nozares speciālistu profesionālo izaugsmi, iesaistoties profesionālās izglītības un kvalificētu darbinieku apmācību programmu pilnveidošanā, kā arī veicinot sadarbību starp ūdenssaimniecības nozares uzņēmumiem un izglītības iestādēm ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā.

Kopumā projekta īstenošana:
1. sekmēs profesionālo izglītības iestāžu atpazīstamību un tā darbaspēka kapacitāti, kā arī veicinās darba tirgum atbilstoša un konsolidēta izglītības standarta priekšlikuma izstrādi;
2. veicinās sadarbību starp ūdenssaimniecības nozares uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm, veicinot izpratni par darba vidē balstītas profesijas apguvi un potenciālo darbaspēku;
3. sniegs iespēju palielināt sabiedrības izpratni par ūdenssaimniecības nozari un vides aizsardzības jautājumiem kopumā.

Projekta īstenošana sniegs iespēju paaugstināt profesionālo izglītības iestāžu mācībspēku un vadītāju kompetenci apmācību semināru ietvaros gan Latvijā, gan Igaunijā, tā palielinot mācībspēku profesionalitāti un pašas mācību programmas un izglītības iestādes atpazīstamību. Turklāt erudīti un izglītoti profesionālo izglītības iestāžu vadītāji ir tie, kas spēj ieviest un īstenot kvalitatīvas mācību programmas, kā arī veidot sadarbību ar nozares uzņēmumiem. Līdz ar to var apgalvot, ka projekta īstenošana sniegs iespēju dibināt jaunas sadarbības ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.
Esošo profesiju standartu konsolidācija sniegs iespēju mācību iestādēm izstrādāt atbilstošas un nozares atbalstītas mācību programmas, kā arī īstenot pilnvērtīgu reflekantu uzņemšanu un mācību procesa nodrošināšanu, jo tiks mazināta iespēja mācību iestādēm konkurēt līdzīgu specialitāšu audzēkņu uzņemšanā un jauniešiem būs skaidri iezīmēts viens nepārprotams profesionālās izglītības ceļš ūdenssaimniecības nozarē.
Pateicoties kopīgai sadarbībai un EVEL pieredzei ūdenssaimniecības nozarei atbilstoša un konsolidēta izglītības standarta izstrādē un ieviešanai, tiks nodrošināts kvalitatīvāks darbs un rezultāts esošo profesijas standartu auditam un tam sekojošam konsolidēta profesijas standarta piedāvājuma izstrādei. Kā arī atbilstoši Igaunijā īstenotajām mācību programmām ar līdzīgu specializāciju tiks nodrošināta zināšanu pārnese Latvijas mācībspēkiem un otrādi.
Savukārt, LŪKAs pieredze projekta īstenošanā un sadarbība ar profesionālajām izglītības iestādēm un
ūdenssaimniecības nozares uzņēmumiem sniegs iespēju EVEL apgūt jaunas iemaņas un prasmes turpmākās darbības attīstībā saistībā ar sadarbību starp izglītības iestādēm un ūdenssaimniecības nozares uzņēmumiem, un to atgriezenisko saiti.

Projekta īstenošanas laiks – līdz 01.12.2022.