Prot projektēt un modernizēt ēku, pilsētu un citu apdzīvoto vietu siltuma, gāzes, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, rūpēties par to ekspluatāciju un apkopi un pārraudzīt šo sistēmu ierīkošanas darbus vai vadīt to dienestu darbu, kuri siltuma, gāzes un ūdens apgādes sistēmas izmanto un apkalpo.

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA

Rīgas Tehniskā universitāte
Nodrošina ūdenssaimniecības iekārtu un sistēmu tehnoloģiskā procesa norises nepārtrauktību, veicot iekārtu un sistēmu darbības uzraudzību, pārbaudi, tehnisko apkopi, remontu, ūdens un notekūdeņu kvalitātes pārbaudi un uzturēšanu, atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS IEKĀRTU UN SISTĒMU TEHNIĶIS

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Spēj veidot jaunus cilvēka ietekmētus ūdens aprites ciklus, nosusināt gan lauksaimniecībā izmantojamas teritorijas, gan apdzīvotas vietas, apgādāt tās ar ūdeni un attīrīt notekūdeņus. Zināšanas ļauj labi orientēties vides, ūdenssaimniecības, meliorācijas, notekūdeņu attīrīšanas problēmās, kā arī atkritumu saimniecībā, vides aizsardzībā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

VIDE UN ŪDENSSAIMNIECĪBA

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Veic, plāno un organizē būvdarbus, būvju uzturēšanas un ekspluatācijas darbus meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju, kūdras ieguves sagatavošanas objektos. Strādā uzņēmumos, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju, un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanu, uzturēšanu un ekspluatāciju.

HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS

Saldus tehnikums
Veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi.

INŽENIERSISTĒMU BŪVTEHNIĶIS

Ventspils tehnikums
Veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi.

INŽENIERSISTĒMU BŪVTEHNIĶIS

Rīgas Celtniecības koledža
Veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi.

INŽENIERSISTĒMU BŪVTEHNIĶIS

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi.

INŽENIERSISTĒMU BŪVTEHNIĶIS

Latgales Industriālais tehnikums
Veic konkrētu inženiertehnisko sistēmu būvniecības plānošanu un vadīšanu, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi; spēj noskaidrot inženierkomunikāciju bojājumus un tos novērst; organizē uzbūvēto inženierkomunikāciju ekspluatācijas un remonta darbus un uzrauga tos.

INŽENIERSISTĒMU BŪVDARBU VADĪTĀJS

Rīgas Celtniecības koledža
Interesanta un dinamiski augoša joma, kas turpina radīt arvien jaunas darba iespējas. Bioloģisko sistēmu dizains, informācijas tehnoloģijas, ķīmija, biofizika, ģenētika, genomika, materiālmācība, mikrobioloģija, uzņēmējdarbība, šūnu un gēnu inženierija, biotehnoloģija, bioinženierija.

BIOTEHNOLOĢIJA UN BIOINŽENIERIJA

Rīgas Tehniskā universitāte
Interesanta un dinamiski augoša joma, kas turpina radīt arvien jaunas darba iespējas. Bioloģisko sistēmu dizains, informācijas tehnoloģijas, ķīmija, biofizika, ģenētika, genomika, materiālmācība, mikrobioloģija, uzņēmējdarbība, šūnu un gēnu inženierija, biotehnoloģija, bioinženierija.

BIOTEHNOLOĢIJA UN BIOINŽENIERIJA

Latvijas Universitāte
Veic pētījumus, konsultē, izstrādā, organizē un vada biotehnoloģiskos procesus. Organizē un vada iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši noteikumiem, instrukcijām, standartiem, likumdošanai, vada citus darbiniekus. Strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto biotehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

BIOTEHNOLOĢISKO PROCESU SPECIĀLISTS

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža
Strādā ar mikroorganismu kultūrām un ķīmiskajām vielām, ievērojot darba drošības noteikumus. Sagatavo barotni atbilstoši tehnoloģiskajai dokumentācijai un veiksi eksperimentus/pētījumus barotnes optimizācijas nolūkos. Sagatavo sējmateriālu, reaģentus un izvēlēsies piemērotākos materiālus biotehnoloģiskajam procesam. Veic biotehnoloģiskos ražošanas procesus. Noņem paraugus kvalitātes kontrolei, izvērtē un apkopo testēšanas rezultātus.

BIOTEHNOLOĢISKO PROCESU TEHNIĶIS

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža
Darbā izmanto mērīšanas un kontroles ierīces mehatroniskās sistēmas darbības kontrolē un veic šo mērierīču darbības uzraudzību. Prot lasīt rasējumus un veic mehatroniskās sistēmas elementu, ierīču un mezglu montāžas un regulēšanas darbus, tehnoloģisko pārbaudi un galīgo regulēšanu. Pārzina mehatronisko sistēmu uzbūvi, uztur to, novērš defektus un veic profilaktiskos remonta darbus.

MEHATRONISKU SISTĒMU TEHNIĶIS

Liepājas Valsts tehnikums
Darbā izmanto mērīšanas un kontroles ierīces mehatroniskās sistēmas darbības kontrolē un veic šo mērierīču darbības uzraudzību. Prot lasīt rasējumus un veic mehatroniskās sistēmas elementu, ierīču un mezglu montāžas un regulēšanas darbus, tehnoloģisko pārbaudi un galīgo regulēšanu. Pārzina mehatronisko sistēmu uzbūvi, uztur to, novērš defektus un veic profilaktiskos remonta darbus.

MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS

Rēzeknes tehnikums
Plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS

Valmieras tehnikums
Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa organizācijās, veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontrolleros (PLC).
Mehatronisku sistēmu tehniķis patstāvīgi organizē darbu, strādā ar tehnisko dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un izgatavošanas tehnoloģiskos darbus un mezglu montāžu.

MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS

Rīgas Tehniskā koledža
Strādā vides aizsardzības, enerģētikas (siltumenerģētikas un viedās enerģētikas), energoefektivitātes, resursu apsaimniekošanas jomās un tām radniecīgās nozarēs, spēj integrēt un novērtēt inovatīvas vides un klimata tehnoloģijas uzņēmumos, spēj strādāt valsts iestādēs pie vides normatīvo aktu izstrādes un ieviešanas, kā arī pašvaldību līmenī piedalīties vides inženierijas jomas attīstībai.

VIDES INŽENIERIJA

Rīgas Tehniskā universitāte
Vides kvalitātes uzraudzība, kontrole un attīrīšana, antropogēno un dabisko procesu ietekme un norise, adaptācija nākotnē ir vides zinātnes studiju pamatā. Šie jautājumi tiek risināti būvējot jaunas ražotnes, attīrot piesārņotu vidi vai rūpējoties par ilgtspējīgu attīstību.

VIDES ZINĀTNE

Latvijas Universitāte
Organizē un piedalās vides aizsardzības procesu vadīšanā, izstrādā un īsteno vides aizsardzības pasākumus. Strādā ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības organizācijās, pašvaldībās un citās organizācijās. Izstrādā vides aizsardzības plānošanas dokumentus, nodrošina vides tehnoloģiskos procesus organizācijā, vides monitorings, dokumentē vides procesus, piedalās zaļā publiskā iepirkuma procedūrā un iesaistās vides aizsardzības pasākumos organizācijā.

VIDES SPECIĀLISTS

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža
Veic tehnoloģisko procesu norises uzraudzību, dokumentē tehnoloģisko procesu parametrus (datus), veic vienkāršu testēšanu laboratorijā, analizē testēšanas un ražošanas procesa datus, piedalās vides kvalitātes monitoringā, novērtē un kontrolē vides piesārņojumu uzņēmumos un/vai apkārtējā vidē. Strādā ūdensapgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas/pārstrādes, vides piesārņojuma izpētes un novēršanas uzņēmumos.

VIDES TEHNIĶIS

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža
Plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

ATJAUNOJAMĀS ENERĢĒTIKAS TEHNIĶIS

Liepājas Valsts tehnikums
Plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS TEHNIĶIS

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS TEHNIĶIS

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS TEHNIĶIS

Valmieras tehnikums
Plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS TEHNIĶIS

Rīgas Valsts tehnikums
Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Skicē un lasa rasējumus, veic elektriskos un neelektriskos mērījumus, strādā ar elektriskām shēmām, veic montāžas un demontāžas darbus, plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas.

ELEKTROTEHNIĶIS

Ventspils tehnikums
Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Skicē un lasa rasējumus, veic elektriskos un neelektriskos mērījumus, strādā ar elektriskām shēmām, veic montāžas un demontāžas darbus, plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas.

ELEKTROTEHNIĶIS

Rīgas Valsts tehnikums
Strādā rūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumos. Elektrotehniķis veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus. Elektrtotehiķa zināšanas un pamatprasmes ir nepieciešams nosacījums sagatavošanai konkrētai darba vietai elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietaišu ierīkošanas uzņēmumos, ka ari tālākai profesionālai specializācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai.

ELEKTROTEHNIĶIS

Rīgas Tehniskā koledža
Plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Skicē un lasa rasējumus, veic elektriskos un neelektriskos mērījumus, strādā ar elektriskām shēmām, veic montāžas un demontāžas darbus, plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas.

ELEKTROTEHNIĶIS

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Skicē un lasa rasējumus, veic elektriskos un neelektriskos mērījumus, strādā ar elektriskām shēmām, veic montāžas un demontāžas darbus, plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas.

ELEKTROTEHNIĶIS

Rēzeknes tehnikums
Plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Skicē un lasa rasējumus, veic elektriskos un neelektriskos mērījumus, strādā ar elektriskām shēmām, veic montāžas un demontāžas darbus, plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas.

ELEKTROTEHNIĶIS

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju. Skicē un lasa rasējumus, veic elektriskos un neelektriskos mērījumus, strādā ar elektriskām shēmām, veic montāžas un demontāžas darbus, plāno, koordinē un kontrolē materiālu plūsmas.

ELEKTROTEHNIĶIS

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
Materiālu ķīmijas tehniķis veic tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu materiālu vai ķīmisko maisījumu, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības. Materiālu ķīmijas tehniķi var strādāt ķīmijas, kokrūpniecības, poligrāfijas, metālapstrādes, būvmateriālu ražošanas, ūdenssaimniecībās u. c. uzņēmumos.

MATERIĀLU ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

Rīgas Valsts tehnikums
Datorsistēmu tehniķis var strādāt dažādās iestādēs, kur nepieciešams veikt datoru un biroja iekārtu komplektēšanu, tehniskās apkopes un remontdarbus, kā arī datortīklu izveidi un uzturēšanu. Darbs iespējams dažādos IT – uzņēmumos datortehnikas darbības nodrošināšanai, valsts iestādēs un komercorganizācijās.

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

Datorsistēmu tehniķis
Uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

Rēzeknes tehnikums
Datorsistēmu tehniķis strādā mazās organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā.

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

Rīgas Tehniskā koledža
Uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

DATORSISTĒMU TEHIĶIS

Ogres tehnikums
Programmēšanas tehniķis var strādāt dažādās iestādēs, kur nepieciešams veikt vienkāršu algoritmu izstrādi, pielietot lietišķās datorprogrammas un dažādas programmēšanas tehnoloģijas, piedalīties sistēmas un tīmekļa programmatūras izstrādē dažāda līmeņa projektos. Darbs iespējams dažādos IT-uzņēmumos programmēšanas tehniķa darbības nodrošināšanai, valsts iestādēs un komercorganizācijās.

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Rīgas Valsts tehnikums
Strādā organizācijās, kuras izmanto informācijas tehnoloģijas un piedalās programmatūras projektēšanā, implementēšanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām. Spēj efektīvi izmantot esošus resursus, sniegt priekšlikumus resursu modernizēšanai un sniegt konsultācijas lietotājiem viņu darba vietās vai stacijās.

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Rīgas Tehniskā koledža
Veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Rēzeknes tehnikums
Veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

Valmieras tehnikums