Pārzināt un veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzraudzību un apkalpošanu; veikt konkrētu iekšējo inženierkomunikāciju montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus ūdensapgādes un kanalizācijas tehnoloģiskās sistēmās, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus u.c. Pilnas slodzes darbs stabilā uzņēmumā. Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Sanitārtehniķis

Ūdens un kanalizācijas tīklu (ŪKT) jeb objektu profilaktiskā apsekošana, lai nodrošinātu tīkla infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plānošanu un operatīvu reaģēšanu avārijas situācijās. Darbs Pašvaldības uzņēmumā, sociālās garantijas un stabilus atalgojums vienmēr laikā; ieplānots, apmaksāts atvaļinājums;
mazs un draudzīgs kolektīvs.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS

Vadīt un atbildēt par uzņēmuma ražošanas nozaru (siltumražošana, dzeramā ūdens ieguve un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana) tehnisko darbību; organizēt ražošanu uzturošo sistēmu ekonomiski un tehniski pamatotu darbību un ekspluatāciju. Visas sociālās garantijas, stabilitāte un atsaucīgi kolēģi; veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika.

Tehniskais direktors/e

Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izvērtēšanu, pārbaudot to atbilstību SIA "Rīgas ūdens" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Neatbilstību konstatēšanas gadījumā sagatavot sarakstu atbilstoši noteiktajiem būvniecības ieceres dokumentācijas izskatīšanas kritērijiem. Stabils darbs stabilā uzņēmumā, veselības apdrošināšanas polise u.c. labumi pēc pārbaudes laika, amata pienākumu veikšanai nepieciešamās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības.

Inženierkomunikācijas piesaistes inženieris