Profesionālās izglītības attīstība atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām (DVEE-LM)

Ūdenssaimniecības nozare Latvijā un Polijā nav valstiski novērtēta un nav kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu. To uztver kā pašsaprotamu un nepievērš pietiekamu uzmanību tās uzturēšanai, cilvēkresursu piesaistīšanai un kompetences celšanai. Neviena cita tautsaimniecības nozare nevar pastāvēt bez ūdenssaimniecības nozares, savukārt nozare nevar pastāvēt bez kompetentiem, radošiem, izciliem un zinošiem profesionāļiem. Tāpēc starptautiskā sadarbības projektā uzsākta profesionālās izglītības attīstība atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām.

Ilgtspējīga saimniekošana vides un ūdenssaimniecības jomā mazina cilvēku izraisītu vides piesārņojuma risku akūta darbaspēka trūkuma dēļ. Tā kā Latvijā un Polijā ir atšķirīgs iedzīvotāju skaits, atšķirīgs ūdenssaimniecību skaits un atšķirīga pielietotā prakse darba tirgus vajadzību salāgošanai ar nozari, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – LŪKA) sadarbībās ar Polijas Vides aizsardzības – valsts pētniecības institūtu (IOŠ-PIB) uzsāk ciešu sadarbību profesionālās izglītības attīstības sekmēšanai atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām.

LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus: “Ir svarīgi sekmēt ūdenssaimniecības nozares atpazīstamību, celt tās prestižu un pieejamību. Ir svarīgi apzināties un novērtēt, ka svarīgākais cilvēks pilsētā ir ūdenssaimniecības speciālists!”

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) atbalstu Erasmus+ programmas ietvaros, LŪKA un IOŠ-PIB no 2023. gada 1. – 3. novembrim īsteno pirmo pieredzes apmaiņas semināru Latvijā. Diskusija par esošo situāciju darba tirgū un nozarei akūti nepieciešamajām kompetencēm un prasmēm rada pamatu starptautiska sadarbības tīkla izveidei starp profesionālās izglītības iestādēm, ūdenssaimniecības un vides nozares uzņēmumiem. Svarīgi sekmēt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām, lai mazinātu vides piesārņojuma risku akūta darbaspēka trūkuma dēļ.

No 2024. gada 12. – 14. februārim īsteno otro pieredzes apmaiņas semināru, šoreiz Polijā, lai sekmētu ilgtspējīgu saimniekošanu ūdenssaimniecības jomā, celtu profesionālās izglītības prestižu un nozarei piesaistītu jaunus talantus. Pirmajā dienā Latvijas delegācija viesojās Hydrosfera Józefów, kas apkalpo vienas no modernākajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām visā Eiropā un jau vairākus gadus aktīvi strādā pie informatīvi izglītojošu programmu nodrošināšanas bērniem un jauniešiem. Izstrādāta īpaša virtuālā karte, kurā ikviens var doties ekskursijā un pārbaudīt savas zināšanas ūdensapgādes un kanalizācijas jomā. Kopīgā abu pušu diskusijā izkristalizējās konkrēti labās prakses piemēri ar jaunu speciālistu un to kompetenci saistītos jautājumos, bērnu un jauniešu izglītošanas jautājumos, kā arī ar ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanu saistītos jautājumos. Otrajā pieredzes apmaiņas semināra dienā abu pušu delegācijas viesojās IOŠ-PIB, lai uzzinātu vairāk par IOŠ-PIB veiktajām aktivitātēm ūdenssaimniecības un vides sektorā, kā arī diskutētu par Polijā veiktajiem pētījumiem saistībā ar vides un ūdenssaimniecības nozarei nepieciešamo speciālistu kompetencēm un prasmēm, kas varētu palīdzēt uzsākt ūdenssaimniecības un vides nozares darba devēju vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības studiju programmu izveidi. Noslēgumā atvērta tipa diskusija par jauniešu piesaistes ūdenssaimniecības un vides nozarei mehānismiem, izglītības iestāžu tiešu sadarbības veidošanu ar ūdenssaimniecības un vides nozares uzņēmumiem, kā arī atgriezeniskās saites veidošanu, lai spētu izsekot, vai darba tirgus vajadzībām atbilstoši sagatavotais speciālists paliek izvēlētajā nozarē.

Informācijai:

2023. gada 12. septembrī LŪKA un VIAA paraksta dotācijas līgumu programmas “Erasmus+ Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības sektorā” ietvaros par projekta “Profesionālās izglītības attīstība atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām”, Nr. 2023-1-LV01-KA210-VET-000159418, (turpmāk – Projekts) īstenošanu. 2023. gada 27. oktobrī LŪKA un IOŠ-PIB paraksta sadarbības līgumu Projekta īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2023. – 31.08.2024. Piesaistītais finansējums: EUR 60 000.

Saistītie raksti:

Pieredzes apmaiņas seminārā Polijā skaidro, kā savietot darba tirgus vajadzības ar profesionālo izglītības iestāžu piedāvājumu

Attīsta profesionālo izglītību atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.