Attīsta profesionālo izglītību atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām

7. Novembris, 2023

Ūdenssaimniecības nozare Latvijā un Polijā nav valstiski novērtēta un nav kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu. To uztver kā pašsaprotamu un nepievērš pietiekamu uzmanību tās uzturēšanai, cilvēkresursu piesaistīšanai un kompetences celšanai. Neviena cita tautsaimniecības nozare nevar pastāvēt bez ūdenssaimniecības nozares, savukārt nozare nevar pastāvēt bez kompetentiem, radošiem, izciliem un zinošiem profesionāļiem. Tāpēc starptautiskā sadarbības projektā uzsākta profesionālās izglītības attīstība atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām.

Ilgtspējīga saimniekošana vides un ūdenssaimniecības jomā mazina cilvēku izraisītu vides piesārņojuma risku akūta darbaspēka trūkuma dēļ. Tā kā Latvijā un Polijā ir atšķirīgs iedzīvotāju skaits, atšķirīgs ūdenssaimniecību skaits un atšķirīga pielietotā prakse darba tirgus vajadzību salāgošanai ar nozari, biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – LŪKA) sadarbībās ar Polijas Vides aizsardzības – valsts pētniecības institūtu (IOŠ-PIB) uzsāk ciešu sadarbību profesionālās izglītības attīstības sekmēšanai atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām.

LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus: “Ir svarīgi sekmēt ūdenssaimniecības nozares atpazīstamību, celt tās prestižu un pieejamību. Ir svarīgi apzināties un novērtēt, ka svarīgākais cilvēks pilsētā ir ūdenssaimniecibas speciālists!”

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) atbalstu Erasmus+ programmas ietvaros, LŪKA un IOŠ-PIB no 2023. gada 1. – 3. novembrim īsteno pirmo pieredzes apmaiņas semināru Latvijā. Diskusija par esošo situāciju darba tirgū un nozarei akūti nepieciešamajām kompetencēm un prasmēm rada pamatu startptautiska sadarbības tīkla izveidei starp profesionālās izglītības iestādēm, ūdenssaimniecības un vides nozares uzņēmumiem. Svarīgi sekmēt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām, lai mazinātu vides piesārņojuma risku akūta darbaspēka trūkuma dēļ.

Informācijai:

2023. gada 12. septembrī LŪKA un VIAA paraksta dotācijas līgumu programmas “Erasmus+ Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības sektorā” ietvaros par projekta “Profesionālās izglītības attīstība atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām”, Nr. 2023-1-LV01-KA210-VET-000159418, (turpmāk – Projekts) īstenošanu. 2023. gada 27. oktobrī LŪKA un IOŠ-PIB paraksta sadarbības līgumu Projekta īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2023. – 31.08.2024. Piesaistītais finansējums: EUR 60 000.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.