Pieredzes apmaiņas seminārā Polijā skaidro, kā savietot darba tirgus vajadzības ar profesionālo izglītības iestāžu piedāvājumu

16. Februāris, 2024

Ar ūdenssaimniecības nozari saistīti eksperti no Latvijas un Polijas tiekas 3 dienu pieredzes apmaiņas seminārā, lai sekmētu ilgtspējīgu saimniekošanu ūdenssaimniecības jomā, celtu profesionālās izglītības prestižu un nozarei piesaistītu jaunus talantus.

Pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) atbalstam Erasmus+ programmas ietvaros, LŪKA sadarbībā ar Polijas Vides aizsardzības – valsts pētniecības institūtu (IOŠ-PIB) īsteno jau otro pieredzes apmaiņas semināru, šoreiz Polijā no 2024. gada 12. – 14. februārim.

Pirmajā dienā Latvijas delegācijas pārstāvji no LŪKA, CLEANTECH LATVIA, RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Latvijas Darba devēju konfederācijas un SIA “Rīgas ūdens” viesojās ūdenssaimniecībā “Hydrosfera Józefów”.

Hydrosfera Józefów apkalpo vienas no modernākajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām visā Eiropā. 2019. gadā tās izbūvētas pilnībā no jauna, radot drošas un apkārtējai videi nekaitīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Blakus esošā skola un rekreācijas parks apliecina, ka retajam ir zināms, kas patiesībā notiek zem lielajiem kupoliem, kas redzami vidē.

Bez tam Hydrosfera Józefów jau vairākus gadus aktīvi strādā pie informatīvi izglītojošu programmu nodrošināšanas bērniem un jauniešiem. Izstrādāta īpaša virtuālā karte, kurā ikviens var doties ekskursijā un pārbaudīt savas zināšanas ūdensapgādes un kanalizācijas jomā. Kopīgā abu pušu diskusijā izkristalizējās konkrēti labās prakses piemēri ar jaunu speciālistu un to kompetenci saistītos jautājumos, bērnu un jauniešu izglītošanas jautājumos, kā arī ar ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanu saistītos jautājumos.

Otrajā pieredzes apmaiņas semināra dienā uzmanība vērsta uz profesionālās izglītības sistēmas pielāgošanu ūdenssaimniecības un vides nozares darba tirgus vajadzībām. Abu pušu delegācijas viesojās IOŠ-PIB, lai uzzinātu vairāk par IOŠ-PIB veiktajām aktivitātēm ūdenssaimniecības un vides sektorā, kā arī diskutētu par Polijā veiktajiem pētījumiem saistībā ar vides un ūdenssaimniecības nozarei nepieciešamo speciālistu kompetencēm un prasmēm, kas varētu palīdzēt uzsākt ūdenssaimniecības un vides nozares darba devēju vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības studiju programmu izveidi.

Otrās dienas noslēgumā abas delegācijas devās uz profesionālās izglītības iestādi Varšavā, Tehnikumu Nr. 39, kurā tiek piedāvāta iespēja apgūt vides aizsardzības tehniķa profesiju, kas ietver atsevišķu vides komponentu stāvokļa izpēti un novērtēšanu, piesārņojošo vielu līmeņa monitoringu gaisā, ūdenī un augsnē, atkritumu identificēšanu un klasificēšanu, darbību, kas saistītas ar ūdens attīrīšanu veikšanu, kā arī ar ūdens un notekūdeņu attīrīšanu saistīto iekārtu ekspluatāciju. Rezultātā audzēknis iegūst profesionālo kvalifikāciju un saņem vides aizsardzības tehniķa nosaukumu, kas paver durvis karjeras uzsākšanai ūdenssaimniecības un vides nozarēs.

Noslēguma dienā abas delegācijas iepazina Varšavas Tehnoloģiju universitātes laboratorijas un diskutēja par jauniešu piesaistes ūdenssaimniecības un vides nozarei mehānismiem, izglītības iestāžu tiešu sadarbības veidošanu ar ūdenssaimniecības un vides nozares uzņēmumiem, kā arī atgriezeniskās saites veidošanu, lai spētu izsekot, vai darba tirgus vajadzībām atbilstoši sagatavotais speciālists paliek izvēlētajā nozarē.

Polijas delegāciju veidoja pārstāvji no IOŠ-PIB, Polijas Izglītības pētniecības institūta, Aquanet SA (Poznaņas ūdenssaimniecība), Edmunda Jankovska Tehnoloģiskās koledžas, Tehnikuma Nr. 39, Ekonomikas palātas “Polijas Ūdenssaimniecības”, Polijas uzņēmumu attīstības aģentūras, Polijas Varšavas Tehnoloģiju universitātes, Varšavas Dabaszinātņu universitātes, MABEA.

Informācijai

Ūdenssaimniecības nozare Latvijā un Polijā nav valstiski novērtēta un nav kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu. To uztver kā pašsaprotamu un nepievērš pietiekamu uzmanību tās uzturēšanai, cilvēkresursu piesaistīšanai un kompetences celšanai. Neviena cita tautsaimniecības nozare nevar pastāvēt bez ūdenssaimniecības nozares, savukārt nozare nevar pastāvēt bez kompetentiem, radošiem, izciliem un zinošiem profesionāļiem. Tāpēc starptautiskā sadarbības projektā uzsākta profesionālās izglītības attīstība atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām.

2023. gada 12. septembrī LŪKA un VIAA paraksta dotācijas līgumu programmas “Erasmus+ Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības sektorā” ietvaros par projekta “Profesionālās izglītības attīstība atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām”, Nr. 2023-1-LV01-KA210-VET-000159418, (turpmāk – Projekts) īstenošanu. 2023. gada 27. oktobrī LŪKA un IOŠ-PIB paraksta sadarbības līgumu Projekta īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2023. – 31.08.2024. Piesaistītais finansējums: EUR 60 000.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.