Projekts LIFE

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  19 organizācijas, tajā skaitā LŪKA, 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

Latvijā jau ilgstoši ir neatrisināts viens no ūdenssaimniecības sektora jūtīgākajiem un arī finansiāli ietilpīgākajiem jautājumiem – notekūdeņu dūņu apsaimniekošana. Valsts mērogā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji līdz šim ir gana sekmīgi apguvuši un ieguldījuši Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļus ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, tostarp, notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju pilnveidē. Tomēr dūņu utilizācijas jautājumi joprojām ir lokāla mēroga risinājums un atbildība, kas nereti rezultējas ar kaitējuma nodarīšanu videi nepareizi uzglabātu vai utilizētu notekūdeņu dūņu rezultātā.

Viens no uzdevumiem LIFE GOODWATER IP mērķu sasniegšanai ir notekūdeņu dūņu pārvaldības modeļa izstrāde, ko īsteno LŪKA. Minētās aktivitātes īstenošanas periods – līdz 31.12.2021. Notekūdeņu dūņu pārvaldības modelis kalpos notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānā 2021. – 2027. gadam paredzēto rīcības virzienu konkretizēšanai. Valsts vides politiku veidojošā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija projekta laikā izstrādāto dokumentu plāno izmantot, lai izstrādātu valsts mēroga politikas plānošanas dokumentu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā.

Citās projekta aktivitātītēs tiks izstrādāti arī mācību materiāli un programmas par notekūdeņu attīrīšanu un decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanu.

Vairāk informācija:

http://goodwater.lv/

Projekta ziņu lapas:

https://preview.mailerlite.com/t2r1c1/1573904619195603879/t0g5/