Projekts LIFE GoodWater IP

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  19 organizācijas, tajā skaitā LŪKA, 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GoodWater IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

Latvijā jau ilgstoši ir neatrisināts viens no ūdenssaimniecības sektora jūtīgākajiem un arī finansiāli ietilpīgākajiem jautājumiem – notekūdeņu dūņu apsaimniekošana. Valsts mērogā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji līdz šim ir gana sekmīgi apguvuši un ieguldījuši Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļus ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, tostarp, notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju pilnveidē. Tomēr dūņu utilizācijas jautājumi joprojām ir lokāla mēroga risinājums un atbildība, kas nereti rezultējas ar kaitējuma nodarīšanu videi nepareizi uzglabātu vai utilizētu notekūdeņu dūņu rezultātā.

Viens no uzdevumiem LIFE GoodWater IP mērķu sasniegšanai ir notekūdeņu dūņu pārvaldības modeļa izstrāde, ko īsteno LŪKA. Minētās aktivitātes īstenošanas periods – līdz 31.12.2021.

Projekta ietvaros izstrādāti dokumenti, kas saistīti ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu

Esošās situācijas apzināšana

Lai apzinātu faktiski saražoto notekūdeņu dūņu apjomu Latvijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, novērtētu to kvalitāti un analizētu līdz šim īstenotās un iespējamās to apsaimniekošanas metodes, ir izstrādāts pētījums ” Esošās situācijas izvērtējums par notekūdeņu dūņu apjomu, kvalitāti, pārstrādi un izmantošanu Latvijā “. Pētījumā ietvarā ir izvērtēti oficiālās statistikas dati par Latvijas pašvaldību pārziņā esošajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) saražoto lieko notekūdeņu dūņu daudzumu un to kvalitāti, veiktas NAI operatoru aptaujas, kā arī 21 apdzīvotā vietā ņemti notekūdeņu dūņu paraugi, kuriem veiktas analīzes atbilstoši Latvijas likumdošanā noteiktajiem parametriem un dažādiem organiskas un mikrobioloģiskas izcelsmes savienojumiem.

Lai apkopotu informāciju par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas praksi, izmantotajām tehnoloģijām un to radītajām izmaksām ir izstrādāts pētījums “Pētījums par Latvijā izmantotajām notekūdeņu dūņu apstrādes tehnoloģijām “Pētījuma ietvaros tika apzinātas visas Latvijas teritorijā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās tiek izmantota notekūdeņu dūņu atūdeņošana un apkopota informācija par notekūdeņu dūņu apstrādē, pārstrādē un utilizācijā izmantotajām metodēm un tehnoloģijām, kā arī noskaidrotas to izmantošanas aptuvenās izmaksas.

Notekūdeņu dūņu pārvaldības stratēģiskie dokumenti

Balstoties gan uz apkopoto informāciju par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā, gan starptautisko pieredzi,  ir izstrādāts Notekūdeņu dūņu pārvaldības modelis “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā”. Vienotas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pieejas Latvijā pamatā ir jānodrošina pilnīgi visu Latvijā saražoto notekūdeņu dūņu pilnvērtīgu apstrādi, pārstrādi un utilizāciju atbilstoši vides aizsardzības un aprites ekonomikas prasībām, tajā pat laikā to veicot ar tehniski un ekonomiski pamatotiem un īstenojamiem risinājumiem. Izstrādātie ir nodoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai tajos esošās koncepcijas tiktu iekļautas valsts politikas un investīciju plānošanas dokumentos par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu tuvākajiem gadiem.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā. Kopsavilkums.
Sewage Sludge Management Strategy in Latvia. Summary.
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā
Notekūdeņu dūņu izmantošanas tiesiskais regulējums. 1.pielikums.
Esošā situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā. 2.pielikums.
ES valstu pieredze notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā. 3.pielikums.
Latvijas notekūdeņu dūņu stratēģijas alternatīvu analīze. 4.pielikums.

Rokasgrāmata notekūdeņu dūņu apsaimniekotājiem

Balstoties uz izstrādāto “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijā”, kā arī tajā iekļautajiem notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas risinājumiem ir izstrādāta “Rokasgrāmata notekūdeņu dūņu apsaimniekotājiem”. Rokasgrāmatā sniegta informācija par notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas metodēm, apstrādes un pārstrādes tehnoloģijām, dažādiem iespējamiem alternatīviem risinājumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu, ekonomisku un videi draudzīgu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu.

Rokasgrāmatu skatīt – saite uz rokasgrāmatu

 

Semināru cikls Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā

Lai iepazīstinātu nozari, atbildīgās institūcijas, pašvaldības, potenciāli iesaistītās puses un sabiedrību ar apkopoto informāciju par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā un piedāvātajiem nacionāla mēroga risinājumiem notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas organizēšanai, LŪKA 2021.gada novembra mēnesī organizēja tematiskus seminārus dažādām mērķauditorijām.

Apkopotie materiāli no semināriem:

16.11.2021. 10:00-12:00 – Valsts iestādēm

Saite uz semināra video ierakstu: https://youtu.be/Glz1ib_gqiY
Seminārā demonstrētās prezentācijas:

 1. Esošā situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā Latvijā  /J.Zviedris/
 2. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā  /S.Dejus/
 3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas Latvijā ieviešana un likumiskais regulējums /V. Līkosts/

 

16.11.2021. 13:00-15:00 – Ieinteresētajām personām

Saite uz semināra video ierakstu: https://youtu.be/VM7MgL2f_g4
Seminārā demonstrētās prezentācijas:

 1. Esošā situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā Latvijā  /J.Zviedris/
 2. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas tehnoloģijas Latvijā /J.Zviedris/
 3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā /S.Dejus/

 

26.11.2021. 10:00-12:00 – Pašvaldībām

Saite uz semināra video ierakstu: https://youtu.be/uHUDuxu3ye8
Seminārā demonstrētās prezentācijas:

 1. Esošā situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā un Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā /S.Dejus/
 2. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas Latvijā ieviešana, likumiskais regulējums, sadarbības modeļi un pašvaldību loma /V. Līkosts/
 3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana – labā prakse /G.Ansiņš, A.Dejus/

 

26.11.2021. 13:00-15:00 – Ūdenssaimniecībām (tehnoloģiskie jautājumi)

Saite uz semināra video ierakstu: https://youtu.be/ULMDwulSzho
Seminārā demonstrētās prezentācijas:

 1. Esošā situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā un Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā /S.Dejus/
 2. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas tehnoloģijas Latvijā /J.Zviedris/
 3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas tehnoloģijas – atūdeņošana, noturēšana, kompostēšana, biogāzes ražošana – ekspluatācijas “knifi” /U.Kalniņš/

 

30.11.2021. 10:00-12:00 – Ūdenssaimniecībām (stratēģiskie jautājumi)

Saite uz semināra video ierakstu: https://youtu.be/biHI4nzdED4
Seminārā demonstrētās prezentācijas:

 1. Esošā situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā un Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā /S.Dejus/
 2. Notekūdeņu dūņu kompostēšana un apsaimniekošana – labā prakse /G.Šneidere, V.Bogovičs/
 3. Notekūdeņu dūņu komposta izmantošana lauksaimniecības zemēs – esošā pieredze /S.Dejus/

 

30.11.2021. 13:00-15:00 – Lauksaimniekiem un to pārstāvētajām organizācijām

Saite uz semināra video ierakstu: https://youtu.be/vaqwGmEN1qE
Seminārā demonstrētās prezentācijas:

 1. Esošā situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā un Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā /S.Dejus/
 2. Nosacījumi notekūdeņu dūņu izmantošanai lauksaimniecībā /M.Dzelzkalēja-Burmistre/
 3. Notekūdeņu dūņu lietošana lauksaimniecībā – praktiskā pieredze /I.Kamerāde-Sniedze/
 4. Notekūdeņu dūņu komposta izmantošana lauksaimniecības zemēs – esošā pieredze /S.Dejus/

Notekūdeņu dūņu pārvaldības modelis kalpos notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānā 2021. – 2027. gadam paredzēto rīcības virzienu konkretizēšanai. Valsts vides politiku veidojošā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija projekta laikā izstrādāto dokumentu plāno izmantot, lai izstrādātu valsts mēroga politikas plānošanas dokumentu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā.

Citas aktivitātes:

2023. gada 1 . jūnijā Tīnūžos norisinājās seminārs par mākslīgajiem mitrājiem ūdens piesārņojuma samazināšanai.

 1. Mākslīgie mitrāji sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. /L.Grinberga/
 2. Notekūdeņos esošā fosfora attīrīšana mazajās un decentralizētajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. /J.Zviedris/
 3. Fosfora adsorbcija no notekūdeņiem, izmantojot dabīgo CaFe oksīda materiālu. /Kamila Gruškevica, Jūlija Karasa/

Citās projekta aktivitātēs tiks izstrādāti arī mācību materiāli un programmas par notekūdeņu attīrīšanu un decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanu.

Vairāk informācija:

http://goodwater.lv/

Projekta ziņu lapas:

https://preview.mailerlite.com/t2r1c1/1573904619195603879/t0g5/