Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)

2023. gada 1. septembrī biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – LŪKA) veiksmīgi noslēdza Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstīto projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī vides aizsardzībai. Lai gan šobrīd Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums ūdenssaimniecības neklasificē kā kritiskās infrastruktūras daļu, nozare izprot tās nozīmību ikviena sabiedrības pārstāvja dzīvē. Līdz ar to nozares uzņēmumi un LŪKA izveidotā ekspertu komanda projekta ietvaros ir proaktīvi vērsusi atbildīgo valsts institūciju uzmanību uz nepieciešamajiem pilnveidojumiem normatīvajā regulējumā un izstrādājusi nozarei nepieciešamas vadlīnijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – Vadlīnijas)*.

Plašākai nozares un visu iesaistīto pušu informēšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības plānošanu un sadarbību ar citām iestādēm, tika organizēti četri dažādi semināri, kuros kopumā piedalījās vairāk nekā 180 dalībnieki no ūdenssaimniecībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Cert.lv, Eiropas Kiberdrošības Aģentūras, Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts vides dienesta un Valsts drošības dienesta.

Izstrādāto Vadlīniju pamatā ir starptautiskā pieredze, prakse un normatīvie regulējumi, ar kuru palīdzību LŪKA piesaistīto ekspertu komanda skaidro būtiskākos aspektus, kā plānot darbības nepārtrauktību un apzināt konkrēto situāciju, kā arī sniedz rīkus, ar kuriem izveidot plānus un algoritmus rīcībai ārkārtas situācijās. Šāds dokuments kalpos kā plānošanas rīks ne tikai ūdenssaimniecībām, bet arī pašvaldībām un citām sadarbības iestādēm. Vadlīnijās iekļauta arī Ukrainas ūdenssaimniecības nozares kolēģu gūtā pieredze par pakalpojumu nodrošināšanu kara apstākļos.

Projekta realizācijas laikā tika atkāroti identificēta un uzsvērta ūdenssaimniecības nozares un tās sniegto pakalpojumu nozīmība pilsētu un apdzīvotu vietu uzturēšanā, jo bez centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pilsētās nav iespējams nodrošināt ne drošus iedzīvotāju izdzīvošanas apstākļus (nav pieejams drošs dzeramais ūdens), ne sanitāros un higiēnas apstākļus (nav iespējams novadīt notekūdeņus), ne vides aizsardzības prasības (nav iespējams attīrīt notekūdeņus). Ūdenssaimniecības pakalpojumu traucējumu gadījumā, sabiedrības locekļiem būtiskas neērtības un riski tiek radīti jau pāris stundu laikā pēc to sākuma, savukārt, ja attiecīgie pakalpojumi ir pārtraukti vairākas dienas, tad uzturēšanās pilsētās ir ļoti apgrūtinoša, reizēm pat neiespējama. Aicinām Latvijas iedzīvotājus novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un drošumu!

Informācijai:

2022. gada 13. jūnijā LŪKA Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā iesniedza projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” iesniegumu konkursam valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.

2022. gada 12. oktobrī LŪKA ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru noslēdza līgumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” (Nr. 1-08/59/2022) finansēšanas un izpildes kārtību. Projekta kopējās izmaksas veido līdz 33 938.00 EUR no budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem. Projekts īstenots 2023. gada 1. septembrī.

Projekta mērķis: sagatavot vienotas vadlīnijas ūdenssaimniecībām, pašvaldībām un atbildīgajām institūcijām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā, kā arī izstrādāt priekšlikumus likumdošanas izmaiņām, lai paaugstinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību un nodrošinātu to nepārtrauktību.

 

* Nacionālās, sabiedrības un vides drošības dēļ projekta ietvaros izstrādātie materiāli nav publiski pieejami.