Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) realizē Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitāti – Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai.

Projekts  –Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)

Projekta īstenošanas laiks 01.09.2022 – 01.09.2023

Līgums: Nr.1-08/59/2022

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai un vides aizsardzībai. Projekta rezultātā tiks uzlabota gan Latvijas ūdenssaimniecību, gan pašvaldību, gan atbildīgo institūciju gatavība preventīvi īstenot nepieciešamās darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības un drošības nodrošināšanai, kā arī spēja reaģēt ārkārtas un krīzes situācijās.

Šobrīd, pastiprinoties klimatiskajiem apdraudējumiem un destabilizējoties politiskajai situācijai reģionā, kā arī balstoties uz biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas” pieredzi un regulāru saziņu ar šobrīd kara apstākļos strādājošiem Ukrainas ūdenssaimniecības uzņēmumiem, ļoti būtiski veikt laicīgus un preventīvus sagatavošanās darbus ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktai un drošai nodrošināšanai kritiskās situācijās. Diemžēl lielākajā daļā Latvijas ūdenssaimniecību trūkst kapacitātes un resursu, lai izprastu, ieviestu un realizētu pietiekamus drošības pasākumus, tajā skaitā kiberdrošības.

Pašlaik pārtrauktu ūdensapgādes pakalpojumu gadījumā nav iespējams nodrošināt ne iedzīvotāju dzīvībai nepieciešamo ūdens resursu piegādi, ne notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesu darbību. Latvijā ūdenssaimniecības neatbilst likumdošanā minētajiem kritiskās infrastruktūras objektu statusam, līdz ar to sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana jebkādos apstākļos prioritāri ir pašu ūdenssaimniecību atbildība.

Latvijā pastāvošajā likumdošanā (Nacionālās drošības likums, MK noteikumi nr.508 par Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība, u.c.) nav viennozīmīgu un harmonizētu prasību, pienākumu un darbību, kas būtu saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktu un drošu sniegšanu. Atbilstoši MK noteikumiem nr.508 institūcijām un uzņēmumiem, kas apkalpo sabiedrībai un valstij kritiski svarīgus objektus (neattiecas uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem, jo tie nav atbilstoši klasificēti) ir jānodrošina Kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktības plānu sagatavošanu valsts apdraudējuma gadījumam, tas ir jāizvērtē un jāminimizē visi iespējamie riski. Līdzīga ar ūdenssaimniecību darbību ieviešama risku un apdraudējumu analīze ir iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti, kur iestrādāts Ūdens drošuma plānu princips.

Projekta mērķi ir:

  • sagatavot vienotas vadlīnijas ūdenssaimniecībām, pašvaldībām un atbildīgajām institūcijām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā;
  • izstrādāt priekšlikumus likumdošanas izmaiņām, lai paaugstinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību un nodrošinātu to nepārtrauktību.

Projekta īstenošanas laikā tiks:

  • analizēti spēkā esošīe normatīvie akti. Kā rezultātā tiks izstrādāts esošo normatīvo prasību apkopojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktu un drošu nodrošināšanu.
  • izstrādātas skaidras vadlīnijas ūdenssaimniecību uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. Skaidri aprakstīts un detalizēts darbību un pasākumu kopums, tajā skaitā, kiberdrošības, nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.
  • organizēti 4 informatīvi tematiskie semināri ūdenssaimniecību, pašvaldību un citu atbildīgo institūciju pārstāvjiem (tajā skaitā civilās aizsardzības komisiju pārstāvjiem), lai tos iepazīstinātu ar izstrādātajām vadlīnijām un sasniegtu pēc iespējas plašāku to pielietotāju skaitu.
  • sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām, lai ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra tiktu iekļauta un uzskatīta par kritisko infrastruktūru ar tām atbilstošām uzturēšanas, aizsardzības, drošības un citām prasībām, kā arī ar ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību un nepārtrauktību saistītu pasākumu sinhronizācijai dažādos normatīvajos aktos.

Projekta īstenošanas rezultātā publiski nodrošināta nepieciešamās informācijas pieejamība visās Latvijas ūdenssaimniecībās, pašvaldībās un atbildīgajās institūcijās (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Valsts Drošības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Civilās aizsardzības komisijas, u.c.) par nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, tādējādi būtiski paaugstinot gan vides aizsardzības, gan sabiedrības drošības līmeni.