Aktualizē darbaspēka trūkuma akūto problemātiku ūdenssaimniecību jomā

13. Jūnijs, 2022

 Akūts mācībspēku un profesionālu jauno speciālistu trūkums ūdenssaimniecības sektorā ievērojami ietekmēs sabiedrībai kritiski svarīgo ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas būtiski kaitēs apkārtējai videi, radot piesārņojumu un palielinot enerģijas patēriņu. Tāpēc piektdien, 10. jūnijā, “Valmieras ūdens” uzņēma viesus no Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) un Igaunijas Ūdensapgādes asociācijas (EVEL), lai starpnacionālā mērogā pārrunātu iespējamos problēmas risinājumus.

 

“Gan Latvijā, gan Igaunijā šobrīd profesionālās izglītības iestādēs netiek sagatavoti jauni speciālisti, kuru kompetences nepieciešamas dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Turklāt ūdenssaimniecības nozarē nodarbināto vidējais vecums ir krietni augstāks par 50 gadiem, tādējādi tuvākās dekādes laikā, strauji tuvojoties speciālistu pensionēšanas vecumam, tiek apdraudēta atbilstošo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība, kas savukārt var radīt būtiskus sabiedrības veselības un vides aizsardzības traucējumus,” problēmas aktualitāti iezīmējis LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus.

Par projekta virsmērķi izvirzīta nepieciešamība novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē. Lai panāktu šī uzdevuma izpildi, par prioritāti izvirzīta nepieciešamība attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju kompetenci vides ilgtspējas jomā, organizējot un vadot pieredzes apmaiņas seminārus un apmācības, kā arī sekmēt pedagogu ieinteresētību uz nākotni vērstas un darba tirgū pieprasītas mācību programmas – vides tehniķa – profesijas nodrošināšanā. Tāpat plānots veicināt nozares vajadzībām atbilstoša un konsolidēta profesionālās izglītības standarta izstrādi un tam atbilstošu mācību programmu īstenošanu. Vēl paredzēts radīt pamatu transnacionāla tīkla izveidē un attīstībā starp Latvijas un Igaunijas ūdenssaimniecības sektora un profesionālu izglītības iestāžu pārstāvjiem, dibinot jaunus kontaktus un radot potenciālu turpmākām un, iespējams, plašāka mēroga sadarbībai.

Projektu “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā” (Nr.2021-2-LV01-KA210-VET-000048720) LŪKA sadarbībā ar EVEL, un tā īstenošanai piesaistīts Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ finansējums. Projekta noslēgums paredzēts 2022. gada novembrī.

 

Teksts veidots –  SIA “Valmieras ūdens”