Daugavpilī turpina attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu

17. Jūlijs, 2023

Pēc pērn pabeigtiem būvdarbiem projekta ietvaros, Judovkas apkaimē tagad aktīvi norīt namīpašumu pieslēguma process jaunizbūvētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

Judovkas apkaimes iedzīvotāju nodrošināšanai ar centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem projekta ietvaros tika izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli ar visiem nepieciešamiem objektiem sistēmu funkcionēšanai. Šobrīd visiem šīs apkaimes iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgt savu īpašumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un saņemt centralizētus ūdenssaimniecības pakalpojumus, kas
sniedz būtiskus ieguvumus iedzīvotājiem, jo tas atvieglo cilvēku ikdienu: iedzīvotājiem nav jāuztraucas par dzeramā ūdens kvalitāti un pieejamību (īpaši vasaras laikā), kā arī nevajag izvest notekūdeņus no septiķiem.

Pateicoties tam, ka pieslēgumu izveidošanai (projektēšanas un būvniecības darbu izmaksu segšanai) visiem namīpašniekiem ir pieejams Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums atbilstoši 24.11.2017. Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.44, vairāki pieslēgumi jaunizbūvētajām sistēmām jau izveidoti. Uz šo brīdi ar 74 namīpašniekiem noslēgti līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu: 70% namīpašnieku izveidoja pieslēgumus ar Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu.

SIA “Daugavpils ūdens” aicina iedzīvotājus aktīvāk piedalīties Daugavpils pašvaldības līdzfinansējuma programmā. Uzņēmums atgādina, ka programmas ilgums ir ierobežots un līdzfinansējumu piešķir pilsētas gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā.

Saskaņā ar saistošiem noteikumiem uz līdzfinansējumu 100% apmērā, bet ne vairāk kā 8000 EUR var pretendēt personas ar I un II invaliditātes grupu, mājsaimniecības, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, daudzbērnu ģimenes, kā arī personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu, pārējie iedzīvotāji var saņemt līdzfinansējumu līdz 55%, bet ne vairāk kā 4000 EUR. Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ar kopējām izmaksām 5 051 755,22 EUR bez PVN tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775 050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajām izmaksām). Projekta mērķis – attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus. Projekta sasniedzamie uzraudzības rādītāji: līdz 31.12.2023. pieslēgt jaunizbūvētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām 1076 iedzīvotājus.

Papildinformācija par projektu – kontakti@daugavpils.udens.lv,
Par pieslēgšanas kārtību – klientu.nodala@daugavpils.udens.lv (izziņas pa tālr.654 22552, 654 21568)