Daugavpilī turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā

2. Novembris, 2023

2022. gada oktobrī tika nodoti ekspluatācijā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”,
Nr.5.3.1.0/18/I/001, ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Šī gada oktobrī tika apkopoti rezultāti par iedzīvotāju pieslēgšanās aktivitātīti jaunizbūvētajām sistēmām.

Projektā paveikto būvdarbu rezultātā tika izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 20 km kopgarumā un tagad visiem Judovkas apkaimes namīpašniekiem ir iespēja pieslēgt savu īpašumu centralizētajām pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, izveidojot atbilstošu infrastruktūru savā privātīpašumā.

Uz šo brīdi 112 nekustāmie īpašumi ir pieslēgti centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, pa ko ar namīpašniekiem
noslēgti attiecīgi līgumi par pakalpojumu sniegšanu. Pēc pieslēgšanās pilsētas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai namīpašniekiem vairs nav nācies saskarties ar ūdens trūkumu (piemēram, šī gada karstajā vasarā ne visiem pilsētas iedzīvotājiem akās bija pietiekams ūdens daudzums) vai jāuztraucas par dzeramā ūdens kvalitāti akās gruntsūdeņu piesārņojuma dēļ.

Izveidojot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai namīpašniekiem nav jādomā par neērtībām un nepieciešamību ievērot arvien stingrākus vides noteikumus lokālas decentralizētas kanalizācijas sistēmas izmantošanas gadījumā. Iedzīvotāju izvēli par labu pieslēgumiem centralizētajām ūdenssaimniecības sistēmām veicina arī tas, ka to izveidošanai (projektēšanas un būvniecības darbu izmaksu segšanai) namīpašniekiem ir pieejams Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ar kopējām izmaksām 5 051 755,22 EUR bez PVN tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775 050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajām izmaksām). Projekta mērķis – attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus. Projekta sasniedzamie uzraudzības rādītāji: līdz 31.12.2023. pieslēgt jaunizbūvētajām ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmām 1076 iedzīvotājus.

Vairāk informācijas:
www.daugavpils.udens.lv
kontakti@daugavpils.udens.lv