Drošu un nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai

17. Februāris, 2023

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī vides aizsardzībai. Tā kā Latvijā ūdenssaimniecības lielākoties neatbilst likumdošanā minētajam kritiskās infrastruktūras objektu statusam un ārkārtas apstākļos nepārtrauktas ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana ir pašu ūdenssaimniecību atbildība, LŪKA ir uzsākusi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” īstenošanu.

Projekta mērķis ir sagatavot vienotas vadlīnijas ūdenssaimniecībām, pašvaldībām un atbildīgajām institūcijām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā, kā arī izstrādāt priekšlikumus likumdošanas izmaiņām, lai paaugstinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu drošību un nodrošinātu to nepārtrauktību.

Projekta ietvaros plānots:

  • apkopot un analizēt spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Kritisko infrastruktūru un tās darbības nodrošināšanu, pamatpakalpojumus un to sniegšanu, kā arī kiberdrošības prasības un to pieejamību,
  • izstrādāt vadlīnijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai,
  • organizēt tematiskos seminārus ūdenssaimniecību, pašvaldību un citu atbildīgo institūciju pārstāvjiem,
  • sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, lai nākotnē ūdenssaimniecības infrastruktūra tiktu iekļauta un uzskatīta par kritisko infrastruktūru ar tām atbilstošām uzturēšanas, aizsardzības un drošības prasībām.

Informācijai:

2022. gada 13. jūnijā Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā iesniedza projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” iesniegumu konkursam valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas  starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. 2022. gada 12. oktobrī LŪKA ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru noslēdza līgumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” (Nr. 1-08/59/2022) finansēšanas un izpildes kārtību. Projekta kopējās izmaksas veido līdz 33 938.00 EUR, kuras paredzēts segt no budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekļiem. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 1. septembrim.