LŪKA Goda biedrs – Viktors Juhna

25. Septembris, 2023

Ņemot vērā Viktora Juhnas nopelnus Latvijas ūdenssaimniecības atpazīstamības veicināšanā, 2023. gada septembrī Viktors Juhna ir iecelts par biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” Goda biedru.

Viktors profesiju izvēlējās jau mācoties Mālpils hidromeliorācijas un celtniecības tehnikumā no 1962.-1965. gadam, iegūstot inženiera – hidrotehniķa specialitāti. Kā izrādās izvēle bija pareizā un Viktors iestājās Latvijas lauksaimniecības universitātē. No 1965.-1970.gadam zināšanas tika papildinātas un iegūta nu jau inženiera-hidrotehniķa kvalifikācija. Jāatzīmē ka šajā laikā LLU sākuma periodā bija vienīgā augstskola  Latvijā, kurā varēja apgūt mūsu specialitātei nepieciešamās zināšanas. Tā sauktos „hidriķus” ir beiguši liela daļa iepriekšējo gadu mūsu nozares speciālistu.

Pēc inženiera kvalifikācijas iegūšanas Viktors Juhna sāka strādāt mūsu nozares lielākajā uzņēmumā „Rīgas ūdens”. Tas bija grūts laiks. Republikas ūdenssaimniecībā nebija lielas izmaiņas, salīdzinot ar pirmskara līmeni. Kanalizācijas ūdeņus, skatoties mūsdienu griezumā, ūdenstilpēs novadīja praktiski neattīrītus. Strauji pieauga rūpnieciskā ražošana, auga arī iedzīvotāju skaits. Rīgā katastrofāli trūka ūdensapgādes jaudas, dzīvojamo namu augšējos stāvos iedzīvotāji sistemātiski saskārās ar ūdens trūkumu. Pagājuša gadsimta 60-tajos gados paplašināja esošās un būvēja jaunas sūkņu stacijas, lai spētu nodrošināt pieaugošās tautsaimniecības vajadzības pēc dzeramā ūdens. Nevienmērīgais ūdensapgādes avotu  izvietojums pilsētas labajā un kreisajā upes krastā veidoja nevienmērīgu ūdens spiedienu dažādos pilsētas tīkla rajonos. Ūdensvada tīkli novecoja, jaunbūvētie cauruļvadi bija sliktas kvalitātes un nekvalitatīvi izbūvēti. Tas viss veicināja avāriju skaitu un to bija daudz. Valdīja neapmierinātība kā no iedzīvotāju tā no pilsētas vadības puses. Un tieši šajā laikā Viktors uzņēmās „Rīgas ūdens” ūdensvada nodaļas vadītāja pienākumus. Nerunājot par dienām, arī daudzas naktis tika pavadītas ūdensvada avārijas likvidācijas darbos.

Veidojot dzīvojamos rajonus un paplašinot rūpniecību Daugavas kreisajā krastā kļuva skaidrs, ka nepieciešams attīstīt arī kreisā krasta ūdensapgādes jaudas. Viktors, kā viens no uzņēmuma speciālistiem, aktīvi iestājās par šādas ūdens sūkņu stacijas būvniecību. Aktīvā Viktora darbība šajā grūtajā ūdenssaimniecības darbības periodā rosināja pilsētas vadību uzticēt lielākus uzdevumus  un  1984.gadā Viktors Juhna kļūst par uzņēmuma „Rīgas ūdens” tehnisko direktoru, kur nostrādāja līdz 2010.gadam.

40 gados, ko Viktors nostrādāja uzņēmumā „Rīgas ūdens”, ir uzbūvētas Baltijā lielākās ūdens attīrīšanas iekārtas no Daugavas. Uzbūvētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Daugavgrīvā, kas arī ir lielākās Baltijas valstīs. Likvidētas, pilsētā savulaik nepieciešamās, bet tagad par bezjēdzīgām kļuvušās artēziskās akas, ūdens ieguves sūkņu stacijas. Ņemot vērā, ka visi notekūdeņi tiek attīrīti Bolderājā, tika likvidētas visas lokālās notekūdeņu attīrīšanas stacijas. Izplānoti un uzbūvēti
neskaitāmi kilometri ūdensvada un kanalizācijas tīklu. Uzbūvētas nepieciešamās ūdens un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un pārtraukta neattīrītu notekūdeņu novadīšana Daugavā.

Viktors reiz 1993.gada intervijā laikrakstam “Diena” uz jautājumu: “Vai ūdeni var dzert?” atbildējis ”Jā. Droši! Dzeramais ūdens visās Latvijas pilsētās tiek sagatavots, proti, attīrīts atbilstoši standartam. Mēs to dzeram nevārītu un, kā redzat, esam dzīvi. Rīgā ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta 30 punktos katru dienu. Šie punkti izvēlēti tā, lai aptvertu visu pilsētu. Daugavas ūdeni pārbauda katru stundu. Dzeramais ūdens tiek kontrolēts daudz stingrāk nekā produkti tirgū. Tur gan var dabūt visu ko, infekcijas ieskaitot, bet vainu noveļ uz dzeramo ūdeni.” Kādreiz Baltezera sūkņu stacijas ūdens bija otrs tīrākais Eiropā aiz Vīnes ūdens.

Viktors vienmēr ir ticējis zinātnes attīstībai ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē. Ilgus gadus „Rīgas ūdens” ir stimulējis un finansiāli atbalstījis Tehniskās universitātes centienus zinātniskajā darbā. Stimulējis mācīties citus un arī pats no 1997. līdz 2000.gadam turpināja mācības LLU Lauku inženieru fakultātes maģistratūras Būvniecības un hidrotehnikas specialitātē, kā rezultātā iegūst inženierzinātņu maģistra grādu būvniecībā un hidrotehnikā. Ar zinātniekiem viņam vienmēr ir bijusi laba sadarbība, jo viņš vienmēr ir uzskatījis, ka, lai arī cik liela ir praktiskā pieredze savā profesijā, ir jāseko līdzi jaunākajiem atklājumiem ūdens zinātnē un jaunākajām tehnoloģijām.

Viktoru var raksturot kā ļoti komunikablu cilvēku, jo viņš ātri spēj nodibināt kontaktus ar cilvēkiem. Vienmēr ar entuziasmu viņš ir ķēries klāt pie vissarežģītākajiem ūdensapgādes un kanalizācijas problēmu risinājumiem, sadarbojoties un pieaicinot talkā zinātniekus, kā piemēram profesoru Hilielu Segalu, profesoru Valdi Segliņu, profesoru Ēriku Tilgali, zinātņu doktorus Romānu Neilandu, Jāni Sproģi, Jāni Prolu un daudzus citus.

Viktors nepārtraukti vēlējās papildināt savu pieredzi un zināšanas izvēlētajā nozarē. No 2000. līdz 2005. gadam Viktors uzsāk hidroinženieru zinātnes studijas LLU doktorantūrā. Rezultātā iegūts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc. ing.). Zinātniskais grāds ir ne tikai jaunas virsotnes sasniegšana, bet arī apliecinājums personīgai pieredzējuša inženiera varēšanai, kā piemērs citiem. Mājās ir saglabāta piezīmju grāmatiņa no studiju laikiem ar ierakstu: “Tikai muļķis vētras laikā kāp uz kuģa”.

Kolēģi saka, ka faktiski jau nevar uzskaitīt visus paveiktos darbus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sakārtošanā kā Rīgas pilsētā, tā arī Jelgavas pilsētā, jo to ir neizmērojami daudz. Izdalīt kādu vienu vai divus, tas būtu ļoti nekorekti, jo paveikts ir ļoti, ļoti daudz.

Viktors ir Latvijā viens no  ilgāk nostrādājušiem galvenajiem inženieriem vienā uzņēmumā. Viktors ir viens no pieredzējušākajiem inženieriem praktiķiem Latvijas ūdensvada saimniecībās un lielākiem panākumiem zinātnes attīstībā. Neskatoties uz ilgo darba pieredzi par viņa joprojām neizsīkstošo enerģiju liecina arī viņa darbs tehniskā direktora amatā SIA „Jelgavas ūdens”.

Liels paldies, Viktor, par ieguldīto darbu ūdenssaimniecības nozarē!