LŪKA prezidents Andis Dejus saņem atzinību par mūža ieguldījumu inženierkomunikāciju attīstībā Latvijā

9. Oktobris, 2020

LŪKA prezidents Andis Dejus saņem atzinību par
mūža ieguldījumu inženierkomunikāciju attīstībā Latvijā

2017. gada 30. maijā Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGUTIS), novērtējot Anda Dejus profesionālo darbību gan kā SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētājam, gan Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) prezidentam un LSGŪTIS biedram, piešķīra Atzinības rakstu un Piemiņas zīmi par mūža ieguldījumu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehnoloģijas nozares attīstīšanā Latvijā. Andis Dejus pēc Rīgas Politehniskā institūta Inženierceltniecības fakultātes pabeigšanas un iegūtās Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiera kvalifikācijas, uzsāka darbu Liepājas ūdensvada un kanalizācijas saimniecības pārvaldē. SIA “Liepājas ūdens” joprojām ir viņa darba vieta. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, uzņēmums strauji attīstījās. Laika periodā no 1995. gada līdz 2016. gadam Anda Dejus vadībā ir realizēti daudzi apjomīgi un Liepājas pilsētai nozīmīgi projekti.

Andis Dejus ir viens no Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas dibinātājiem un kopš 2003. gada – Asociācijas prezidents, kurš ar savu darbu tajā ir veicinājis kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību Latvijā, to atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, kā arī ES un LR vides normatīvo aktu prasībām. Savas prezidentūras laikā ir veiksmīgi attīstījis un turpina attīstīt sadarbību ar Lietuvas un Igaunijas ūdenssaimniecību Asociācijām, Ukrainas ūdenssaimniecības asociāciju, Eiropas Ūdens Asociāciju (EWA) un Starptautisko
ūdensapgādes asociāciju (IWA). Andis Dejus interesējas un aktīvi izmanto citu valstu pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanā un attīstībā un rūpējas, lai uzņēmumi savā darbībā būtu videi draudzīgi. Aktīvi līdzdarbojas Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas nozari, rosina un organizē apmācības un
seminārus nozares speciālistiem, piedalās un līdzdarbojas ūdenssaimniecības mācību literatūras sagatavošanā un izdošanā. Andis Dejus ir savas pilsētas un uzņēmuma patriots, taču ar savu darbību, pozitīvo attieksmi un augsto atbildības sajūtu viennozīmīgi ir ieguvums Latvijas ūdenssaimniecību saimē!

Foto: N.Petruhina
Andis Dejus pasniedz Pateicību Raimondam Vējonim LŪKA 25 gadu jubilejas
pasākumā 2015.gada maijā.