LŪKA valdes sēdē uzņemti jauni asociētie biedri SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un SIA “MonaTek”

27. Novembris, 2023

2023. gada 24. novembrī Latgales vēstniecībā GORS norisinājās valdes sēde, kuras ietvaros vienbalsīgi apstiprināta SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un SIA “MonaTek” uzņemšana asociēto biedru saimē. Valdes sēdi atklāja LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus ar nelielu uzrunu. Pēc darba kārtības apstiprināšanas SIA “Latvijas Mobilais Telefons” Lietu interneta Biznesa risinājumu vadītājs Kristaps Makbets un SIA “MonaTek” izpilddirektors Reinis Tomsons iepazīstināja ar uzņēmumiem un motivāciju iestāties LŪKA saimē.

Kristaps Makbets (SIA Latvijas Mobilais Telefons): “Mūsu mērķis ir būt un apgrozīties ūdenssaimniecības nozarē. Meklēt kopīgus nozarei vajadzīgus risinājumus. Mums ir idejas un nepieciešama tieša sasaiste ar nozari.”

Savukārt Reinis Tomsons (SIA MonaTek) norāda, ka vēlas palīdzēt modernizēt un digitalizēt ūdenssaimniecības.

Pēc abu uzņēmumu prezentācijas LŪKA valdes vienbalsīgi apstiprina SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un SIA “MonaTek” uzņemšanu biedrības asociēto biedru pulkā.

Pēc jauno biedru uzņemšanas LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus iepazīstināja klātesošos ar LŪKA administrācijas veiktajām aktivitātēm laika posmā no 23. augusta līdz 24. novembrim. Sniegta informācija par nosūtītajām vēstulēm un iesaisti likumdošanas sakārtošanā, tostarp MK not. Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, MK not. Nr. 547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, Vides aizsardzības likumdošanas piemērošana, Notekūdeņu dūņu stratēģija, ES stuktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021. – 2026. gada plānošanas perioda darbības programma, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.

Klātesošie informēti arī par LŪKA aktīvo līdzdalību Eiropas ūdenssaimniecības jomas politikas veidošanā, kur EurEau darba grupās aktīvi darbojas arī ūdenssaimniecības nozares eksperti – Sandis Dejus un Roberts Neilands (Dzeramā ūdens darba grupa), Māris Zviedris un Edīte Zviedre-Vilciņa (Notekūdeņu darba grupa), kā arī Dace Šveide un Haralds Skaburskis (Likumdošanas un ekonomikas darba grupa).

LŪKA aktīvi īsteno arī vairākus ūdenssaimniecības nozarei būtiskus projektus: Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA), Vadlīniju, ieteikumu izstrāde pašvaldībām par DKS kontroli un uzraudzību, Erasmus+ PoVE 2.0 projekts par digitalizētu apmācību un mācību materiālu nodrošināšanu, LIFE GoodWater IP par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu un pieredzes apmaiņu, DVEE-LM par profesionālās izglītības attīstību atbilstoši vides sektora darba tirgus vajadzībām, kā arī NENUPHAR par jauna pārvaldības modeļa sagatavošanu augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai un Ū-vitamīns III izpratnes par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu veidošanai un celšanai.

Nākamais darba kārtības punkts bija LŪKA 2024. gada budžeta priekšlikuma izskatīšana, ko valde vienbalsīgi nolēma virzīt kopsapulcē uz balsošanu. LŪKA biedru kopsapulce plānota 2023. gada 15. decembrī, plkst. 11:00, Ogres centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 35, Ogrē.

Noslēgumā LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus aicināja ūdenssaimniecības būt aktīvām un atbalstīt savus darbiniekus tālākizglītībā, iegūstot vides iekārtu tehniķa kvalifikāciju.