SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” laboratorijas akreditācija pagarināta līdz 2028. gadam

11. Maijs, 2023

Valsts Aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), pēc veiktās atkārtotas akreditācijas vizītes rezultātiem pieņēma lēmumu piešķirt SIA “Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles laboratorijai akreditāciju ar darbības laiku no šī gada 13. maija līdz 2028. gada 12. maijam.

LATAK izsniegtajā Akreditācijas apliecībā norādīts, ka SIA “Daugavpils ūdens” laboratorija atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgas prasības” prasībām un vēl 5 gadu laikā ir kompetenta veikt paraugu ņemšanu un testēšanu sekojošā akreditācijas sfērā:

  • pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana;
  • dzeramā ūdens un pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana;
  • dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana.

Laboratorijas akreditācija ir augstākā līmeņa instruments visā kvalitātes nodrošināšanas hierarhijā un apliecina sniegto pakalpojumu atbilstību drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām. Tā kā akreditācija ir starptautiski atzīta, tās nozīmīgums pieaug ar katru gadu arī Latvijā. Tātad produkta pārbaudes rezultāti (mūsu gadījumā tas ir ūdens), kuri testēti akreditētā laboratorijā, iegūst lielāku uzticību no klientu puses.

SIA ”Daugavpils ūdens” laboratorija pirmo reizi tika akreditēta 2000.gadā un pēc tam katru gadu eksperti veic uzraudzības auditu, lai pārliecinātos, ka tās darbība turpina atbilst starptautiskā standarta prasībām, bet reizi piecos gados notiek visaptverošs atkārtotas akreditācijas, jeb pārakreditācijas audits. Šis nopietnais pārbaudījums notiek gan teorētiski (MK noteikumu, EA, ILAC un Aģentūras dokumentu un laboratorijas pārvaldības dokumentu prasību atbilstība), gan praktiski (paraugu ņemšanas paņēmienu demonstrēšana, apgūto metožu prasmju demonstrēšana). Pārakreditācijas procedūras laikā novērtēšanas eksperti neņem vērā iepriekšējos nopelnus un sasniegumus – visas profesionālās prasmes ir jāpierāda no jauna un visās jomās. Tādējādi, šogad LATAK četru ekspertu vizītes laikā tika vērtētas akreditācijas sfēras 24 metodes, ka arī atbilstība prasībām laboratorijas telpām, iekārtām, personāla apmācības līmenim utt.

Kārtējo reizi piešķirtā akreditācija apliecina to, ka gan laboratorijas tehniskais aprīkojums, gan personāla kompetence, ka arī dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes kontrole organizēta augstā līmeņi un atbilstoši LR un starptautiskām prasībām. Ņemot vērā, ka “Daugavpils ūdens” ir arī standarta ISO 9001 sertifikāts, tad viss kopā ļauj laboratorijas klientiem un Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem būt pārliecinātiem par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un par uzticamu kontroli to sniegšanas procesā.

Informāciju sagatavoja: SIA “Daugavpils ūdens”
Papildinformācija: labor@daugavpils.udens.lv