SIA “Liepājas ūdens” izbūvē jaunus kanalizācijas cauruļvadus un noslēdz projektu

19. Oktobris, 2023

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ ir pabeigusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju.

Laika periodā no 2017. gada līdz 2023. gadam SIA “Liepājas ūdens” realizēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta, Nr.5.3.1.0/16/I/010 (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis bija izbūvēt jaunus kanalizācijas cauruļvadus, lai palielinātu centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un faktisko lietotāju skaitu Liepājas valstspilsētā. Projektā tika realizēti divi būvdarbu līgumi un piesaistīts viss projektā paredzētais finansējums, paveicot sekojošu apjomu: ekspluatācijā pieņemti 17 objekti, būvdarbi paveikti 59 ielās un ielu posmos, izbūvēti un atjaunoti kanalizācijas cauruļvadi 11,4 km kopgarumā.

2023. gada 8. septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk CFLA) ieradās projekta īstenošanas vietā SIA “Liepājas ūdens”, lai veiktu Projekta izpildes pārbaudi. 2023. gada 26. septembrī tika saņemta CFLA vēstule, kurā teikts, ka veiktās pārbaudes rezultāts ir noteikts “Pozitīvs”, netika konstatētas atkāpes no Projekta līguma vai Eiropas Savienības Kohēzijas fondu apguvi saistošo Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem. Ir sasniegts Projektā noteiktais mērķis un ir apstiprināta Projekta veiksmīga pabeigšana.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 242 702,78 tai skaitā PVN EUR 389 229,42. Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir EUR 1 853 473,36.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir EUR 1 326 716,23 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir EUR 526 757,13 apmērā bez PVN.