SIA “Liepājas ūdens” noslēdz līgumu par saules elektrostaciju uzstādīšanu

10. Janvāris, 2023

Starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Taupi” 2023. gada sākumā ir parakstīts līgums “Saules elektrostacija ūdenssaimniecības objektā Alsungas ielā 30, Liepājā”, Nr.003-3.

Saskaņā ar līguma darbu apjomu SIA “Taupi” piegādās un uzstādīs pašpatēriņa saules elektrostaciju otrā pacēluma sūkņu stacijas teritorijā Alsungas ielā 30. Saules elektrostacijas jauda plānota 53 kW. Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, saules paneļu sistēmu ir paredzēts novietot uz zemes. Līguma darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada augustam.

Ar šī līguma noslēgšanu SIA “Liepājas ūdens”, realizējot projektu, ir noslēdzis trīs līgumus par četru saules elektrostaciju uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā. Divas no tām būs notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, viena Ventas ielā 11/17 un viena Alsungas ielā 30. Ir plānots, ka no atjaunojamiem energoresursiem ražotā staciju kopējā papildjauda būs 0,348 MW gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu kopējais samazinājums būs vismaz 38 tonnas CO2 gadā.

No saules elektrostacijām saražotais enerģijas apjoms nepārsniegs SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības iekārtu darbībai nepieciešamo pašpatēriņa enerģijas apjomu un visa saražotā enerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas pilsētā. Tas dos iespēju SIA “Liepājas ūdens” samazināt izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu no centralizētās sistēmās, izstrādāt sabalansētu uzņēmuma budžetu, paredzot pasākumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu stabilitātes, drošības un kvalitātes nodrošināšanai.

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā.

Projektu līdzfinansē
REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai