Kopējais ūdensapgādes tīklu garums ūdenssaimniecībās visā Latvijā ir 6199 km, no tiem 5320 km apsaimnieko Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedri, nodrošinot savā pārvaldībā esošajā teritorijā iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdens resursiem.

Savukārt visā valsts teritorijā notekūdeņi tiek novadīti uz attīrīšanas ietaisēm pa  5167 km gariem kanalizācijas pašteces inženiertīkliem. Tostarp LŪKA biedru uzraudzībā ir 4352 km gari kanalizācijas pašteces inženiertīkli.

Aktīva projektu īstenošana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē parāda pastāvīgu tīklu garumu pieaugumu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedzot iespēju izmantot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Kā arī veicinot vides sakārtošanu un piesārņojuma mazināšanu.

Attēlota pieejamā informācija par asociācijā esošajiem biedriem uz 2022. gadu.

Informācijas avots: Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas dati.