Ūdenssaimniecības speciālistu izglītība – Latvijas izglītības politikas dienaskārtībā

17. Marts, 2021

Cieši sadarbojoties izglītības un industrijas pārstāvjiem, gada laikā Latvijā ir izdevies aktualizēt jautājumu par ūdenssaimniecības nozares profesionālās izglītības pilnveidošanu un stiprināšanu, kas veicinās ekselences veidošanos šajā sektorā un jaunu speciālistu ieplūšanu industrijā.

Ūdenssaimniecības jeb ūdensapgādes un kanalizācijas nozare Latvijā strauji noveco. 2018. gadā vidējais nodarbināto vecums nozarē bija 49,6 gadi, bet 2019. gadā – jau 51,9 gadi, liecina statistikas dati. Skatoties dažādu nozaru griezumā, tas ir augstākais rādītājs Latvijā. Tas ir uzskatāms pierādījums nepieciešamībai nozarē iepludināt zinošus un ieinteresētus jaunos speciālistus.

“Gada laikā mums ir izdevies panākt vienošanos Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Rīgas Tehniskā universitātes (RTU), RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma starpā par sadarbību. Šīs koledžas un tehnikumi nodrošina profesionālo izglītību ūdenssaimniecības nozarē, bet RTU – augstāko,” stāsta Jānis Rubulis, RTU Ūdens sistēmu  un biotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks. Šogad plānots parakstīt sadarbības memorandu, nosakot visu iesaistīto pušu uzdevumus, definējot sasniedzamos mērķus un izvērtējot progresu mērķu sasniegšanā.

Šobrīd vēl turpinās sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju par to, kā pilnveidot un modernizēt ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas profesionālās izglītības programmas 2021. – 2027. gadā, lai tās paaugstinātu izglītības kvalitāti, atbilstu tagadnes un nākotnes darba tirgus prasībām, kā arī būtu pievilcīgas potenciālajiem izglītojamajiem un vairotu viņu interesi par šādas izglītības iegūšanu (1.attēls).

Šajā procesā aktīvi ir iesaistīta arī Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA), tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech Latvia” un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kas uzsver darba vidē balstītas izglītības vērtību. 2020. gadā J. Rubulis, LŪKA izpilddirektors un RTU zinātnieks Sandis Dejus un “Cleantech Latvia” valdes priekšsēdētājs Jānis Zviedris kļuva par LDDK ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozares ekspertiem. Nozaru ekspertu mērķis ir veicināt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, lai nodrošinātu nozaru attīstībai nepieciešamo speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu.

Lai straujāk virzītos pretim izcilībai profesionālajā izglītībā, rīkotas dažādas nozares ekspertu diskusijas, kur iezīmējas galvenās problēmas – trūkst jaunu speciālistu, nepieciešams paaugstināt esošo speciālistu zināšanas un kompetenci, regulāri organizējot kursus, piedāvājot mūžizglītības programmas, nepieciešama kvalitatīva prakse (2.attēls). Ekspertu starpā diskutēta arī modulāro apmācību ieviešana, nepieciešamība sakārtot profesiju standartu.

Šobrīd Latvijā tiek veikta profesionālo izglītības iestāžu un koledžu pedagogu kartēšana. Iepriekš jau ir veikts nozares zinātnieku kartējums, bet plānā ir īstenot arī augstākās izglītības iestāžu mācībspēku kartēšanu. Kartēšana rāda, ka Latvijā ir astoņas zinātniskās organizācijas, kas ir aktīvas ūdens ar to saistīto procesu pētniecībā. Ir izvērtēti arī industrijas spēlētāji – nozarē dominē publiskā sektora uzņēmumi un organizācijas, bet ir arī vairāk nekā 60 komercuzņēmumu. Lai uzņēmumiem un organizācijām palīdzētu piesaistīt jaunus un kvalitatīvus speciālistus, RTU sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru un mācību un konsultāciju centru “Baltic Bright” 2020. gadā organizēja semināru “Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai” (3.attēls). Kā norāda J. Rubulis, viens no jaunu speciālistu piesaistes veidiem ir kvalitatīvu un atraktīvu prakses vietu nodrošināšana profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. “Jauno speciālistu zināšanas ir tieši atkarīgas no pieredzējušo speciālistu nodotās pieredzes un zināšanām,” viņš uzsver. Apmācībās piedalījās gan ūdensapgādes uzņēmumu, gan izglītības iestāžu darbinieki.

Īstenotas arī dažādas aktivitātes, lai vairotu izglītības darbinieku un industrijas pārstāvju izpratni par ieguvumiem no sadarbības un profesionālās izglītības ekselences veicināšanas. Īpaši izceļama ir starptautiskā konference “Ceļā uz kvalitatīvām darba vidē balstītām mācībām Baltijā un ārpus tās”, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā (4.attēls). Tajā ar prezentāciju piedalījās J. Rubulis un dalījās ar redzējumu par labo praksi sadarbībai profesionālajā izglītībā un darba vidē balstītās mācībās.

Savukārt seminārā “Reģionālā sadarbība darba vidē balstītu mācību atbalstam”, ko Izglītības un zinātnes ministrija organizēja sadarbībā ar Smiltenes tehnikumu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) 2019. gada beigās,, bija lieliska iespēja vienlaikus uzrunāt gan uzņēmumu, gan izglītības iestāžu pārstāvjus. J. Rubulis uzstājās ar prezentāciju par profesionālās izglītības izaicinājumiem ūdens nozarē. Viņš arī informēja semināra dalībniekus par RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras kompetenci un interesi profesionālās izglītības uzlabošanā Latvijā.

Ūdenssaimniecības nozare ir starpdisciplināra, tādēļ jaunu kvalificētu speciālistu piesaiste ir būtiska visu tautsaimniecības nozaru pilnvērtīgai funkcionēšanai.

 

 

1.attēls – Ūdens (vides) sektora vērtības piedāvājums, aktivitāšu un partneru uzskaitījums prezentējot to kā biznesa modeļa kanvas Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem 2021..gada martā

2.attēls – Viena no pēdējām klātienes sanāksmēm 2020.gada pavasarī ar ūdenssaimniecības ieinteresēto personu un Valsts Izglītības satura centra darbiniekiem, kurā tika diskutēts par nepieciešamo profesionālās izglītības attīstīšanu Latvijā

3.attēls – 2020.gada februārī RTU, Valsts Izglītības satura centra un konsultāciju centra “Baltic Bright” organizētā apmācības semināra “Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai” dalībnieki

4.attēls –Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā organizētās starptautiskās konferences dalībnieki, kuriem Jānis Rubulis prezentēja projektu Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma (https://www.povewater.eu/)