VARAM uzsāk kampaņu – Kur nonāk Tavi kanalizācijas notekūdeņi?

29. Septembris, 2020

17.09.2018.

Kopš 2017. gada 1.jūlija ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2017. 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk noteikumi Nr. 384, https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu ). Šie noteikumi attiecas uz visiem tiem, kuru nekustamajam īpašumam pilsētu un ciemu teritorijā nav pieslēguma centralizētajai kanalizāciojas sistēmai un kas tāpēc notekūdeņu attīrīšanai vai savākšanai izmanto lokālās attīrīšanas iekārtas (jauda mazāka par 5 m3 notekūdeņu diennaktī), septiķus vai krājtvertnes (turpmāk visas kopā sauktas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām). Ja izmantotā lokālā attīrīšanas iekārta, septiķis vai krājtvertne pašlaik neatbilst minēto MK noteikumu prasībām, tie dod laiku sakārtošanai līdz 2021. gada 31.decembrim. Savukārt vietās, kur attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Lai sekmētu iedzīvotāju izpratni par šiem jautājumiem, VARAM ir izveidojusi infografikas, kuras aicina iedzīvotājus noskaidrot, kur nonāk kanalizācijas ūdeņi no viņu īpašumiem.