Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvā kampaņa aicina iedzīvotājus pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam.

Vides piesārņojuma mazināšanai un centralizēto kanalizācijas sistēmu izmantošanas veicināšanai ir izstrādāti noteikumi ( Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-apsaimniekosanu-un-registresanu ), kuri nosaka notekūdeņu apsaimniekošanas prasības īpašumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tiek skaidri noteikts, kas tiek pieļauts decentralizētās kanalizācijas izmantošanā turpmāk.

Šie noteikumi vēsta par to ka, vietējā pašvaldība organizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām  vai slēdz

līgumu ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par reģistra izveidi un uzturēšanu.

Šo noteiktumu ievērošanai un ieviešanai ir svarīgs 2021. gada 31. decembris. Līdz šim brīdim nepieciešams sakārtot savā īpašumā esošu decentralizētās kanalizācijas sistēmu, lai tā atbilst noteiktām prasībām un tiek novērsti vides piesārņojuma draudi.

Savukārt 2023. gada 31. decembris ir datums līdz kuram decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vietās, kur tas ir iespējams.

Saudzēsim dabu un rūpēsimies par apkārt esošo vidi!

 

Papildinformācija:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

 

 

 

*Informatīvie materiāli sagatavoti – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija