Likumi

 

 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums šeit
 • Par pašvaldībām šeit
 • Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem šeit
 • Fizisko personu datu apstrādes likums šeit
 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums šeit
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums šeit
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums šeit
 • Ūdens apsaimniekošanas likums šeit
 • Vides aizsardzības likums šeit
 • Par piesārņojumu šeit

Ministru kabineta noteikumi

 

 • Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi šeit
 • Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu šeit
 • Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana šeit
 • Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu šeit
 • Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu šeit
 • Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība šeit
 • Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī šeit
 • Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti šeit
 • Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju šeit
 • Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli šeit
 • Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu šeit
 • Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu šeit

 


Citi normatīvie akti